Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.74.509

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 31 sierpnia 1921 r.
w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Pr. P. P. z 1919 r. № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministerstwami: Skarbu oraz przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Podwyższa się o 50% dotychczasowe opłaty za przewóz osób, zawarte w rozdziałach I, II i VII części II "Taryfy z dnia 20 kwietnia 1920 r. na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych normalnotorowemi kolejami państwowemi i normalnotorowemi kolejami prywatnemi, zarządzanemi przez Państwo" (Dz. Ust. R. P. № 40, poz. 242), uzupełnionej rozporządzeniami, ogłoszonemi w Dzienniku Ustaw R. P. № 43, poz. 269, № 47, poz. 293, № 109, poz. 721 z roku 1920, oraz w № 55, poz. 349 i № 56, poz. 356 z 1921 r.
§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem 10 września 1921 r.