Podwyższenie taryfy osobowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.55.349

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 18 czerwca 1921 r.
w przedmiocie podwyższenia taryfy osobowej

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Praw № 14, poz. 152), i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz b. Dzielnicy Pruskiej zarządzam co następuje:
Z dniem 1 lipca 1921 r. podwyższa się o 50% opłaty za przewóz osób, zawarte w artykule 16, części 1 i w rozdziałach 1 i VII części 11, obowiązującej od 1 czerwca 1920 r. "Taryfy na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych normalnotorowemi kolejami państwowemi i normalnotorowemi kolejami prywatnemi, zarządzanemi przez Państwo" wraz ze wszelkiemi późniejszemi zmianami i uzupełnieniami (Dz. Ustaw № 40, poz. 242, № 43, poz. 269, № 47, poz. 293, № 60, poz. 378 i 379 i № 109, poz. 721, № 25 z 1921, poz. 140 i № 31, z 1921, poz. 188), a o 150% wyszczególnione w rozdziale II, części II, tejże taryfy ceny biletów peronowych.
Znosi się dotychczasowy sposób obliczania ceny biletu na odległość do 50 km. (za rzeczywistą ich ilość) a od 51 do 100 km. (strefami po 5 km., licząc za pełne strefy), a wprowadza obliczania przy wszelkich odległościach, strefami po 10 km., licząc za pełne strefy.

We wspomnianej taryfie, części II, rozdział I, należy zatem wykreślić słowa: "na odległość do 50 km. - kilometrycznie, od 51 do 100 kilometrów -strefami po 5 km., a ponad 100 kilometrów".

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 marca 1921 w sprawie zaokrąglania należności, pobieranych według taryfy osobowej i bagażowej oraz towarowej (Dz. Ustaw № 31, poz. 188) uchyla się, a wprowadza się zaokrąglanie cen wszystkich biletów podzielnych przez pół do pełnych parzystych marek wzwyż zaś biletów innych do pełnych, choćby nieparzystych marek wzwyż.

We wspomnianej taryfie, część II, rozdział I, punkt 7 należy zatem po słowie "całych" wstawić "- podzielnych przez pół", słowa " 10 fenigów" zastąpić słowami "pełnych marek parzystych" i słowa "5 fenigów" słowami "pełnych marek".