Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.101.721

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 1921 r.

USTAWA
z dnia 22 listopada 1921 r.
o podwyższeniu taryfy opłat, ustanowionej niemiecką ustawą z dnia 6 lutego 1875 r. (Dz Ust. Rzeszy Niem. str. 23), dla urzędów stanu cywilnego b. dzielnicy pruskiej.

Art.  1.

Upoważnia się Ministra b. Dzielnicy Pruskiej, aby w miarę, potrzeby w drodze rozporządzenia zarządził podwyższenie, względnie obniżenie opłat, przewidzianych w taryfie, ustanowionej niemiecką ustawą z dnia 6 lutego 1875 r. (Dz. Ust. Rzeszy Niem. str. 23) o stwierdzeniu stanu osobowego i o zawarciu małżeństw.

Art.  2.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.