Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.43.268

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 26 maja 1920 r.
w przedmiocie podwyższenia taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, obowiązującej od dnia 1 czerwca 1920 r.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw Nr 14, poz. 152) konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu, Przemysłu i Handlu, oraz b. Dzielnicy Pruskiej, niniejszem zarządzam, aby z dniem 1 czerwca 1920 r. wszystkie opłaty przewozowe, podane w Taryfie Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, wprowadzonej w życie z dniem 1 czerwca r. b. (Dz. Ust. 1920, № 40, poz. 243) zostały podwyższone o 100%.
W zależności od tego ulegają zdwojeniu opłaty jednostkowe za wagony i pociągi wojskowe, podane w Części II-ej "Postanowienia taryfowe", mianowicie z 2-ch do 4-ch marek za każdą oś i każdy przebyty kilometr, dalej opłaty jednostkowe za przesyłki zwierząt domowych i drobiu żywego oraz zwierząt dzikich wskazane w Części III-ej "Nomenklatura i klasyfikacja towarów" (grupy 22, 23 i 24), oraz w wykazie alfabetycznym, następnie opłaty jednostkowe za przewóz tłucznia, żwiru i piasku do budowy dróg bitych za świadectwami odnośnych urzędów (grupa 56), mianowicie z 1 fen. do 2 fen. za 1 km. i 100 kg., wreszcie ulegają zdwojeniu stawki jednostkowe wszystkich szematów taryfowych, stałe opłaty stacyjne oraz opłaty przewozowe, podane w Części IV-ej "Szematy taryfowe i tablice opłat przewozowych".

Równocześnie w Części III-ej "Nomenklatura i klasyfikacja towarów" oraz w "Wykazie alfabetycznym" dla całowagonowych przesyłek węgla kamiennego i brunatnego oraz koksu i brykietów ustala się klasa VII zamiast VI-ej.

Warszawa, dnia 26 maja 1920 r.