Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.93.690

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 18 listopada 1921 r.
w przedmiocie podwyższenia taryfy bagażowej na wąskotorowych kolejach państwowych i prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrąbie dyrekcji kolei państwowych w Warszawie i Radomiu.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14 poz. 152) i w porozumieniu w Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarządza się co następuje:
§  1. Na wąskotorowych kolejach państwowych i prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrębie dyrekcji kolei państwowych w Warszawie i Radomiu, opłaty za przewóz bagażu i przesyłek nadzwyczajnych podwyższa się o 50%.
§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem 1 grudnia 1921 r.