Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.110.732

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 29 listopada 1920 r.
w przedmiocie podwyższenia taryf osobowych na wąskotorowych kolejach państwowych na obszarze Warszawskiej, Radomskiej, Krakowskiej i Lwowskiej Dyrekcji Kolei Państwowych:

Na podstawie dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. P. P. z 1919 r. № 14 poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego dnia 7 kwietnia t. r. zarządza sit; co następuje:
Od dnia 1 grudnia 1920 r. na wąskotorowych kolejach państwowych Dyrekcji Kolei Państwowych: Warszawskiej, Radomskiej, Krakowskiej i Lwowskiej podwyższa się:
a) opłaty jednostkowe taryfy na przewóz osób do 1 mk. pol. w klasie III i 1,50 mk. w klasie II od osoby i kilometra;
b) wszystkie inne opłaty taryfy osobowej - o 50%.

SPROSTOWANIE.

W № 35 Dziennika Ustaw z r. 1920, w Traktacie pokoju między Mocarstwami Sprzymierzonemi i Skojarzonemi i Niemcami, podpisanym w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. (poz. 200) w tłumaczeniu polskiem artykułu 90, na str. 68, w wierszu pierwszym, po słowie "pozwolić" należy wstawić słowa "na przeciąg lat piętnastu", zaś w tłomaczeniu polskiem artykułu 341, na str. 226, w wierszu trzecim, zamiast "1 przedstawiciel Prus", winno być "3 przedstawicieli Prus".