Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.5.29

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lutego 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 1 grudnia 1919 r.
w sprawie podwyższenia taryf na polskiej części uprz. kolei Koszycko-Bogumińskiej.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 (Dz. Pr. Nr 14 poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 (Monitor Polski, N° 82 z dnia 16 kwietnia 1919) i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zatwierdza się niżej wskazane podwyższenie taryf na polskiej części uprz. kolei Koszycko-Bogumińskiej, s wprowadzone za zezwoleniem Rady Narodowej w Cieszynie i ogłoszone w swoim czasie w dziennikach miejscowych.

A.

Uprz: kolej Koszycko-Bogumińska.

Miejscowa taryfa towarowa, część II dla przewozu towarów pośpiesznych i zwyczajnych, ważna od 1 lutego 1917 r. z dodatkami I i II.

Podwyższenie należytości.

Z ważnością od 15 sierpnia 1919 r. aż do odwołania, względnie aż do przeprowadzenia w taryfie, najdalej jednak do 1 lutego 1920 r. 1 , podwyższa się w powyższej taryfie wszystkie stawki o 100%- Przytem należy ułamki zaokrąglić na całe halerze za 100 kilo względnie za 1 metr kwadratowy powierzchni.

B.

Uprz. kolej Koszycko-Bogumińska.

Osobowa i bagażowa taryfa, część II, ważna od 15 listopada 1917 r. Taryfa dla przewozu osób, bagażu i psów między węgier. i austr. szlakami kolei Koszycko-Bogumińskiej ważna od 15 listopada 1917 r.

Z ważnością od 15 sierpnia 1919 r. aż do odwołania podwyższa się odnośnie do polskich części kolei Koszycko-Bogumińskiej na Śląsku w wyżej wymienionych taryfach przewidziane ceny biletów jazdy wszelkiego gatunku, o ile poniżej przy niektórych gatunkach biletowych nie poczyniono wyjątków, w ten sposób, że w miejsce cen biletów jazdy III klasą pobierać się będą dotychczasowe ceny biletów jazdy II klasą, zaś w miejsce obecnych cen II klasy dotychczasowe ceny 1 klasy, wreszcie w miejsce obecnych cen I klasy podwójną ceną dotychczasowych biletów jazdy I klasy- Miesięczne karty przestrzeniowe dla polsko-śląskich szlaków, które wydawane będą tylko na odległości do 50 km. podwyższa się o 25%, robotnicze karty tygodniowe oraz robotnicze karty powrotne o 50%. Wyłączone są od podwyżki miesięczne karty uczniowskie, które wydawać się będzie nadal po dawnej cenie.

W końcu podwyższa się dotychczasowe należytości za przewóz psów, bagaży i przesyłek nadzwyczajnych oraz wszelkie należytości najniższe o 50%.

Ceny biletów peronowych podwyższa się o 100%.

Przy obliczaniu należytości pozostałe ułamki zaokrągla się na całe halerze, wreszcie przy podwyższaniu miesięcznych kart przestrzeniowych pozostające reszty halerzowe od 1 do 9 halerzy na 10 halerzy.

1 Z dniem 29 lutego 1920 r. ważność podwyższenia taryfy towarowej na polskiej części uprz. kolei Koszycko - Bogumińskiej, zatwierdzona nin. rozporządzeniem, została przedłużona aż do odwołania, najdalej jednak po dzień 1 lutego 1921 roku, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 7 lutego 1920 r. (Dz.U.20.13.73).