Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.70.419

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
KIEROWNIKA MINISTERSTWA KOLEI ŻELAZNYCH
w sprawie podwyższenia taryf kolejowych w Małopolsce i na Śląsku.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 (Dziennik Praw № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam, co następuje:
Okręgi Dyrekcji Krakowskiej, Lwowskiej i Stanisławowskiej.
Austrjacko - bośniacka - hercegowińska kolejowa taryfa osobowa i bagażowa, część I, ważna od I stycznia 1910.

Z dniem 15 września 1919 podwyższa się wszystkie opłaty, przewidziane w § 16 oraz w dodatku I do powyższej taryfy za prowadzenie zamówionych pociągów nadzwyczajnych (Sonderzüge), wagonów osobowych, wagonów dla chorych i bagażowych (ustęp A i B) o 100%.

Taryfa osobowa i bagażowa, cześć II, zeszyt 1, ważna od I-go lutego 1917 r.

Z dniem 15 września 1919 podwyższa się wszystkie obecnie obowiązujące ceny biletów jazdy i ceny przewoźnego od psów i bagażu, jak również należność za wystawienie biletu jazdy w pociągu przez konduktora (rozdział II, E, 4.) o 100%.

Równocześnie podwyższa się przewidzianą w rozdziale III F. I tej taryfy dla wspólnych podróży większych towarzystw pociągami nadzwyczajnemu najniższą należność za kilometr taryfowy z koron 12 na 24.

Wyłączone od podwyżki są tylko karty uczniowskie miesięczne.

W rozdziale VIII tej taryfy podwyższa się należności za przewóz dzienników, jako przesyłki nadzwyczajne, również o 100%, przyczem najniższa należność wynosić ma koron 3.40.

Taryfa osobowa i bagażowa, część II, zeszyt 4, ważna od I-go lutego 1917 r.

Z dniem 15 września 1919 r. ma mieć na kolejach lokalnych, zeszytem tym objętych, zastosowanie wymiar taryfy osobowej na szlakach kolei państwowej zeszytu 1-go, o ile na poszczególnych kolejach lokalnych nie obowiązują jeszcze wyższe taryfy.

Austrjacko - węgierska i bośniacko - hercegowińska kolejowa taryfa towarowa, część I, dział B, ważna od I stycznia 1918 r.

Z dniem 15 września 1919 r. podwyższa się wszelkie należności i opłaty uboczne tej taryfy o 100%.

Niezmienione pozostają uboczne należności na stronach 137/139 pod D-1 i 2 tej taryfy.

Miejscowa taryfa towarowa austrjackich kolei państwowych, część II, zeszyt 1, ważna od I marca 1919 r.

Z dniem 15 września 1919 podwyższa się:

1. wszystkie należności uboczne i szczególne należności uboczne w rozdziale II (str. 24-25) tej taryfy o 100%,

2. opłaty przewozowe między Orłowem loco i transito a Granicą pod Leluchowem, następnie między Brodami i Radziwiłłowem, oraz między Podwołoczyskami i Wołoczyskami (na stronach 42, 43, 44 i 45) o 100%,

3. w tabeli opłat rozdziału IV tej taryfy (str. 50-51):

a) stawki za przesyłki pośpieszne zwyczajne, pośpieszne przesyłki zniżone, przestrzenne, klasy I oraz wyjątkowych taryf 3a i 3b o 50%,
b) stawki przewozowe wszystkich innych klas, taryf specjalnych i wyjątkowych tej tabeli o 100%,

4. w tabeli opłat rozdziału VI tej taryfy (str. 79-101),

a) stawki za przesyłki pośpieszne zwyczajne, pośpieszne przesyłki zniżone, przestrzenne, klasy I oraz wyjątkowych taryf 3a i 3b o 50%,
b) stawki przewozowe wszystkich innych klas, taryf specjalnych i wyjątkowych tej tabeli o 100%,

5. taryfy wyjątkowe rozdziału VII tej taryfy (str. 103 do 168) o 100%.

Najniższa należność za przewóz dzienników według wyjątkowej taryfy 3b wynosi koron 3.40,

6. opłaty miejscowe rozdziału VIII tej taryfy (str. 169 do 224) dotyczące małopolskich i śląskich stacji o 100%.

Miejscowa taryfa towarowa, część II, zeszyt 2, ważna od I-go stycznia 1918 r.

Z dniem 15 września 1919 r. podwyższa się w tej taryfie należności i stawki za przewóz towarów oraz należności uboczne i miejscowe do wysokości stawek i należności, obowiązujących na głównych szlakach kolei państwowych, o ile na poszczególnych kolejach lokalnych nie obowiązują obecnie jeszcze wyższe taryfy.

Miejscowa taryfa towarowa, część II, dla wązkotorowych kolei.

Z dniem 15 września 1919 r. podwyższa się w tej taryfie wszystkie należności towarowe o 100%.

Należności za przeładowanie pozostają nadal niezmienione.

Warszawa, dn. 26 sierpnia 1919 r.

Sprostowanie.

Do ustawy o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz. Ust. Rz. P. № 69 poz. 416).

Na stronicy 744 zostały omyłkowo przestawione w druku klisze, gdyż pod wzorem № 5 winna być umieszczoną klisza dolna, zaś pod wzorem № 6a-klisza górna.

Na stronicy 745 zamiast "stosunek 5:101/2" winno być "stosunek 5:8".

Na str. 741 zamiast "Minister Spraw Wojskowych: G. Leśniewski", winno być "Minister Spraw Wojskowych: J. Leśniewski".