Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.23.132

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 23 lutego 1921 r.
w przedmiocie podwyższenia taryf kolejowych na kolejach żelaznych dojazdowych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. z 1919 r. № 14, poz. 152) konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 Monitor Polski № 82) w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
§  1. Na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich Dróg Żelaznych Dojazdowych:
a) taryfa osobowa podwyższa się do 3 mk. w klasie III i do 4 mk. 50 fen. w k. II za osobę i kilometr;
b) opłaty za przewóz w pociągach osobowych i osobowo-towarowych bagażu, rowerów, ptactwa domowego i psów podwyższa się o 100%;
c) wszystkie stawki taryfy towarowej podwyższa się o 100%.
§  2. Na linjach Towarzystwa Akcyjnego Budowy i Eksploatacji Dróg Żelaznych Dojazdowych w Królestwie Polskiem:
a) taryfa osobowa podwyższa się do 3 mk. w kl. III i do 4 mk. 50 fen. w kl. II za osobę i kilometr;
b) opłaty za przewóz osób w wagonach towarowych, przystosowanych dla ruchu pasażerskiego, udzielanych dla wyjazdów zbiorowych, podwyższa się do 30 fen. za osobę i kilometr;
c) opłata za przewóz bagażu od każdych zaczętych 10 kg. podwyższa się do 12 fenig. za kilometr.
§  3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 marca 1921 r.