Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.104.757

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 10 grudnia 1921 r.
o podwyższeniu taksy opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu, towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. z 1919 r. № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
§  1. Podwyższa się trzykrotnie obecnie obowiązującą taksę opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei państwowych, a ogłoszoną w Dzienniku Ustaw z 1921 r. № 71 poz. 486.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1922 r.