Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.74.502

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 sierpnia 1921 r.
o podwyższeniu taksy egzaminacyjnej dla egzaminów aptekarskich w b. dzielnicy pruskiej.

Na podstawie § 29 ustępu 2 niemieckiej ustawy przemysłowej oraz art. 18 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu D. dzielnicy pruskiej (Dz. Pr. № 64 poz. 385) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. § 33 niemieckiego regulaminu egzaminacyjnego dla aptekarzy z dnia 18 maja 1904 r. (Dziennik Centralny dla Rzeszy Niemieckiej str. 150) otrzymuje następujące brzmienie:
Opłaty za całkowity egzamin wynoszą2000mk.
Z sumy tej oblicza się:
za części I, II A, II B. i III A po 180 mk.720mk.
za część III B280"
na koszta administracyjne oraz dostarczenie materjałów do egzaminu i t. d.1000 "

Przy powtórzeniu poszczególnych części należy uiszczać odnośne opłaty również wedle wyżej podanych norm, jednakże na koszta administracyjne poleca się tylko w wypadkach powtórzenia części II A, II B i III A ponownie po 200 mk.

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.