Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.61.353

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 sierpnia 1990 r.
w sprawie podwyższenia ryczałtu dla kombatantów z tytułu opłat za energię elektryczną, gazową i cieplną do celów domowych.

Na podstawie art. 18 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. o szczególnych uprawnieniach kombatantów (Dz. U. Nr 16, poz. 122 i Nr 40, poz. 269, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 oraz z 1987 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 33, poz. 180) zarządza się, co następuje:
§  1. Wysokość ryczałtu z tytułu opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej do celów domowych, określonego w art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. o szczególnych uprawnieniach kombatantów (Dz. U. Nr 16, poz. 122 i Nr 40, poz. 269, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 oraz z 1987 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 33, poz. 180), podwyższa się od dnia 1 lipca 1990 r. do kwoty 25.000 zł miesięcznie.
§  2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1990 r. w sprawie podwyższenia ryczałtu dla kombatantów z tytułu opłat za energię elektryczną, gazową i cieplną do celów domowych (Dz. U. Nr 9, poz. 53).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.