Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.85.615

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 października 1921 r.
o podwyższeniu podatku od tytoniu i od wyrobów tytoniowych na obszarze b. dzielnicy pruskiej. *

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia, względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Ust. R. P. № 41, poz. 248) postanawia się co następuje:

I.

Opodatkowanie tytoniu i cygar.

§  1. Znosi się § 1, zdanie pierwsze ustępu trzeciego § 34, ustępy 2 i 3 § 37, ustęp pierwszy § 40, - ustawy niem. z dnia 15 lipca 1909 r. o opodatkowaniu tytoniu (Dz. Ust. Rz. Niem. str. 793) i ustawę niemiecką z dnia 12 czerwca 1916 r. o podwyższeniu opłat od tytoniu i o dodatku od wyrobów podlegających ustawie o opodatkowaniu papierosów (Dz. Ust. Rz. Niem. str. 121).
§  2. Ustanowiony w §§ 2 i 9 niem. ustawy z dnia 15 lipca 1909 r. (Dz. Ust. Rz. Niem. str. 793) wartościowy dodatek celny od liści tytoniowych i cygar sprowadzanych z zagranicy w wysokości 40% wartości podnosi się do 100% wartości.
§  3. Określony w § 11 niem. ustawy z dnia 15 lipca 1909 r. (Dz. Ust. Rz. Niem. str. 793) podatek od tytoniu w kwocie 57 mk. od jednego centnara podwójnego ustanawia się w kwocie 300 mk. od jednego kilograma, a określony w § 33 powołanej ustawy podatek od tytoniu według powierzchni w kwocie 5,7 fen. od 1 metra kwadratowego, ustanawia się w kwocie 30 mk.
§  4. Określoną w § 10 powołanej ustawy z dnia 15 lipca 1909 r. karę pieniężną 150.000 mk. podwyższa się do 1.000.000 mk.

Określoną w § 43-tejże ustawy karę pieniężną od 30 do 3.000 mk. podwyższa się na 1.000 do 1.000.000 mk., wreszcie określoną w § 49 tej ustawy karę porządkową w kwocie 150 mk. podwyższa się na 5.000 mk.

§  5. Zdanie pierwsze ustępu pierwszego § 48 i ustęp drugi § 55 oraz §§ 56, 57 powołanej ustawy z dnia 15 lipca 1909 r. uchyla się.
§  6. Wszystkie zapasy liści tytoniowych i tytoniu, podlegające podatkowi według §§ 2 i 3 niniejszego rozporządzenia, a znajdujące się w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w posiadaniu lub w przechowaniu wytwórców, handlarzy i innych osób na obszarze b. dzielnicy pruskiej, kto ryt. n waga przekraczał kg., podlegają dodatkowemu opodatkowaniu.

Podatek dodatkowy wymierza się według §§ 2 i 3, po potrąceniu wykazanego, uiszczonego już podatku. Podatek już wymierzony ale jeszcze nieuiszczony ma być stosownie sprostowany.

Zgłoszenie zapasu liści tytoniowych i tytoniu do dodatkowego opodatkowania ma uskutecznić ten, kto je posiada lub przechowuje je na rachunek drugiego w przeciągu 14 dni po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. Niezgłoszenie zapasów do dodatkowego opodatkowania w tym terminie będzie uważane za defraudację podatku i będzie karane według § 43 powolnej ustawy z dnia 15 lipca 1909 r., przyczem za podstawę do wymiaru kary pieniężnej przyjmie się kwotę zagrożonego dodatkowego podatku. Dalsze postanowienia w tym kierunku określi rozporządzenie wykonawcze.

II.

Opodatkowanie papierosów i tytoniu cienko krajanego.

§  7. Określony w § 2 ustawy niem. z dnia 3 czerwca 1906 r. (Dz. Ust. Rz. Niem. str. 631) podatek ustanawia się według następujących klas podatkowych:
1) od papierosów:
klasaa)wceniedo 400 mk. za 100 sztuk-podatek 200 mk.
"b)""ponad400 mk. do 600 mk.za100sztuk-podatek300 mk.
"c)"""600 mk. do 900 mk.""""450 mk.
"d)"""900 mk. do 1.300 mk.""""650 mk.
"e)"""1.300 mk. do 1.800 mk.""""900 tok.
"f)"""1.800 mk.""""1.200 mk.
2) od tytoniu krajanego na papierosy:
klasaa)wceniedo.3.000 mk. za 1 kg. podatek 1.500 mk.
"b)""ponad3.000 mk. do 6000 mk.za1kg.-podatek3.200 mk.
"c)"""6.000 mk. do 9.000 mk.""""4.900 mk.
"d)"""9.000 mk. do 12.000 mk.""""6.600 mk.
"e)"""12.000 mk.""""8.200 mk.
3) od bibułek papierosowych i tutek (gilz):

za 1.000 sztuk podatek 10 mk.

§  8. Określoną w ustępie drugim § 18 niem. ustawy z dnia 3 czerwca 1906 r. (Dz. Ust. Rz. Niem. str. 631) karę pieniężną w kwocie od 50 mk. do 150 mk. ustanawia się na 1.000 mk. do 1.000.000 mk.
§  9. Określoną w ustępie pierwszym § 20 powołanej ustawy z dnia 3 czerwca 1906 r. karę pieniężną w kwocie od 1 mk. do 300 mk. ustanawia się na 500 mk. do 100.000 mk., a określoną w § 22 tejże ustawy przymusową karę pieniężną w kwocie do 500 mk. ustanawia się w kwocie do 500.000- mk.
§  10. Określoną w § 26 powołanej ustawy z dnia 3 czerwca 1906 r. karą pieniężną w kwocie do 600 mk. ustanawia się w kwocie" do 600000 mk., a określone w §§ 28 i 29 tej ustawy kary pieniężne w kwocie do 150 mk. ustanawia się w kwocie do 50.000 mk.
§  11. Znosi się §§ 31, 32, 33, 34 i 35 powołanej ustawy z dnia 3 czerwca 1906 r. (Dz. Ust. Rz. Niem. str. 631).
§  12. Wytwórcy, handlarze i inne osoby mają swoje zapasy przedmiotów podlegających podatkowi według § 7, znajdujące się w ich posiadaniu lub przechowaniu w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgłosić w przeciągu 14 dni właściwemu urzędowi skarbowemu do dodatkowego opodatkowania, podając na opakowaniach uwidocznioną granicę cen drobnej sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz ilości sztuk bibułek i tutek papierosowych. Zapasy papierosów do ilości 1000 sztuk, tytoniu do 500 gr." i tutek lub bibułek do 1000 sztuk pozostające w posiadaniu osób prywatnych nie podlegają zgłoszeniu i dodatkowemu opodatkowaniu. Wyroby tytoniowe, które zostały wysłane z fabryk przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, a dopiero po wejściu w życie zostały doręczone odbiorcom, mają być zgłoszone w przeciągu dni 3 od odebrania. Dodatkowy podatek obliczy się, według § 7, potrącając uiszczony poprzednio podatek. Niezgłoszenie zapasów do dodatkowego opodatkowania będzie uważane za defraudację podatku i karane według § 17 niem. ust. z dnia 3 czerwca 1906 r. (Dz. Ust. Rz. Niem str. 631), przyczem za podstawę do wymiaru kary pieniężnej przyjmie się kwotę zagrożonego dodatkowego podatku. Dodatkowy podatek może być kredytowany bez zabezpieczenia na trzy miesiące.
§  13. Pobieranie w międzyczasie przez Ministerstwo b. Dzielnicy Pruskiej z zastrzeżeniem dodatkowego zatwierdzenia w drodze ustawodawczej opłaty banderolowej od papierosów w kwocie 300 mk. od 1000 sztuk na podstawie rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 20 grudnia 1920 r. (Dz. Urz. M. b. Dz. Pr. № 81, poz. 551) zatwierdza się dodatkowo.
§  14. Upoważnia się Ministra b. Dzielnicy Pruskiej do zmiany w porozumieniu z Ministrem Skarbu obowiązujących dotychczas przepisów wykonawczych do ustawy niemieckiej z dnia 15 lipca 1909 r. (Dz. Ust. Rz. Niern. str. 793) o opodatkowaniu tytoniu.
§  15. Wykonanie rozporządzenia niniejszego powierza się Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej.
§  16. 1 Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu.
* Z dniem 1 stycznia 1922 r. uchyla się moc obowiązującą § 7-11 nin. rozporządzenia, dotyczące podatku od gilz (tutek) i bibułek papierosowych i wszelkich innych przepisów wydanych co do poboru akcyzy od gliz (tutek) i bibułek papierosowych, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1921 r. (Dz.U.21.108.788).
1 Ustanowiony w § 16 termin wejścia w życie tego rozporządzenia odracza się aż do dalszego zarządzenia, o ile dotyczy podatku od papierosów i celnego dodatku wartościowego od zagranicznych liści tytoniowych, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 10 listopada 1921 r. (Dz.U.21.92.677) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 listopada 1921 r.