Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.11.88

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lutego 1922 r.

USTAWA
z dnia 31 stycznia 1922 r.
w przedmiocie podwyższenia pewnych opłat sądowych w b. dzielnicy austrjackiej.

Art.  1.

Artykuły 2 do 5, 7 i 8 ustawy z dnia 1 marca 1921 r. o podwyższeniu opłat sądowych w b. dzielnicy austrjackiej (Dz. U. R. P. № 26, poz. 143) ulegają zmianom następującym:

1) w art. 2 ustąp 1 liczby "3, 4, 5, 6, 7 i 8" zastępuje się słowem "następnych..";
2) w art. 3 wyliczenie: "1.000 marek, 10.000 marek, 30.000 marek, 100.000 marek" zastępuje się następującemi pozycjami: "3.000 marek, 30.000 marek, 100.000 marek, 300.000 marek";
3) w art. 4 w miejsce kwoty "50 marek" wstawia się kwotę "500 marek";
4) w art. 5 w miejsce kwoty "10.000 marek" wstawia się kwotę "100.000 marek";
5) art. 7 otrzymuje następujące brzmienie: "Stałe należytości w dziale I taryfy poz. 5, w dziale II taryfy poz. 12 i 13, w dziale III taryfy poz. 19, 20 i 21, w dziale IV taryfy poz. 31, 32, 33 i 34 (postępowanie karne wskutek oskarżenia prywatnego) oraz w uwagach do tych pozycji podnosi się pięćdziesiąt razy";,
6) w art. 8 w miejsce kwoty "5 marek" wstawia się kwotę "25 marek".
Art.  2.

Po art. 8 ustawy z dnia 1 marca 1921 r. o podwyższeniu opłat sądowych w b. dzielnicy austrjackiej (Dz. U. R. P. № 26, poz. 143) zamieszcza się postanowienie następujące:

art. 81. Stałe należytości w dziale I taryfy poz. 3, 4 i 8 (gdy przedmiot ugody nie da się oszacować) oraz w uwagach do tych pozycji podnosi się dziesięciokrotnie.

art. 82. Liczbę, określającą najwyższy wymiar należytości w dziale 1 taryfy poz. 6 lit. B. b. c. 1 poz. 7 lit. a, 2, podnosi się dwadzieścia razy.

art. 83. Stałe należytości w dziale II taryfy poz. 9, 10, 11 i 14 oraz w dziale III taryfy poz. 16, 17, 18, 29 i 30 lit. a, b, c, e, f, g, oraz w uwagach do tych pozycji podnosi się dziesięciokrotnie.

Art.  3.

Wykonanie ustawy niniejszej powierza się Ministrowi Sprawiedliwości i Ministrowi Skarbu.

Art.  4.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie w 30 dni po jej ogłoszeniu.