Podwyższenie opłaty (agio) do cła.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.85.617

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU ORAZ MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 8 września 1921 r.
w przedmiocie podwyższenia dopłaty (agio) do cła.

Na mocy art. 14 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemyślu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. z 1920 r. № 53 poz. 314) zarządza się co następuje:
Wysokość dopłaty (agio) do cła na towary, wyszczególnione w § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 17 maja 1921 r. w przedmiocie podwyższenia (agio) od cła na towary o charakterze zbytkownym (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 46 poz. 284) wynosić będzie aż do nowego zarządzenia 79.900% (mnożnik stawek celnych 800).
(uchylony).
Obowiązujące dotychczas wysokości agia 29.900% (mnożnik 300) na towary przewidziane w § 1 i 14.900% (mnożnik 150) na towary, przewidziane w § 2 niniejszego rozporządzenia, można przejściowo stosować do towarów:
a)
co do których na podstawie listów przewozowych (frachtów lub konosamentów) będzie można wykazać, że zostały nadane do przewozu z przeznaczeniem dla odbiorców w polskim obszarze celnym najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wejścia niniejszego rozporządzenia w życie,
b)
zalegających w dniu wejścia niniejszego rozporządzenia w życie w celnych składach urzędowych, kolejowych oraz nieurzędowych.

Ulgi wskazane w punktach a) i b) tracą moc po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw R. P., uważając dzień następny po ogłoszeniu za pierwszy w tej rachubie.

Jednocześnie z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą:

1)
rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 25 sierpnia 1921 r. w przedmiocie podwyższenia dopłaty (agio) do cła na towary o charakterze zbytkownym (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 75 poz. 518) i
2)
rozporządzenie Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 57, poz. 366).
1 § 2 uchylony przez § 3 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1921 r. (Dz.U.21.101.729) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 grudnia 1921 r.