Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.60.378

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 16 lipca 1920 r.
w przedmiocie podwyższenia opłat, zawartych w art. 16 "Przepisów Przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich".

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14, poz 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82), i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz b. Dzielnicy Pruskiej, zarządzam co następuje:
Z dniem 1 sierpnia 1920 r. podwyższa się o 100% opłaty, wskazane w art. 16 "Przepisów Przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich", ogłoszonych w № 16 Dziennika Ustaw z dnia 23 lutego 1920 r. poz. 82 i 83, a mianowicie: w ustępie 2 gim - 10 mk. do 20 mk, w ust. 3-im 10 mk. do 20 mk. i 2-gim do 4 mk., oraz w ust. 5-ym - 1 mk. do 2 mk. i 6 mk. do 12 mk.