Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.13.78

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 31 grudnia 1920 r.
w sprawie podwyższenia opłat za telegramy zagraniczne.

Na podstawie art. 10 ustawy o wyłączności poczty, telegrafu i telefonu z dnia 27 maja 1919 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 44, poz. 310) a tytułem zmiany art. 5 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. № 113, poz. 749) ustanawiam, ze względu na zmieniony stosunek waluty krajowej do franka w złocie, dla obliczania opłat za telegramy zagraniczne stosunek 1 franka w złocie = 70 markom pol.
Powyższy nowy kurs przeliczenia wchodzi w życie od 15 stycznia 1921 r. i obowiązuje na obszarze b. Królestwa Kongresowego, b. Galicji, b. dzielnicy pruskiej, na Śląsku Cieszyńskim, Spiżu, Orawie i na dawnych Kresach Wschodnich.