Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.70.417

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
dotyczące podwyższenia opłat za przewóz osób, psów i bagażu na kolejach lokalnych Lwów - Stojanów, Lwów - Podhajce i Tarnopol - Zbaraż.

Na zasadzie dekretu Naczelnika Państwa z dn. 7 lutego r. b. (Dz. Pr. poz. 152) i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
Z dniem otwarcia ruchu na kolejach lokalnych:
a) Lwów - Stojanów,
b) Lwów - Podhajce,
c) Tarnopol - Zbaraż

podwyższa się dotychczasowe opłaty za przewóz osób, psów i bagażu, objęte dla tej kolei taryfą osobową i bagażową, część II, zeszyt 4 (z dnia 1 lutego 1917) do wysokości opłat, obowiązujących obecnie na szlakach b. austrjackich kolei państwowych, wyszczególnionych w taryfie osobowej i bagażowej, część II, zeszyt I, przyczem uwzględnić należy nadto 50%-we podwyższenie wszystkich opłat, których jeszcze w drodze taryfowej nie przeprowadzono.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 1919 r.