Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.35.209

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 3 marca 1921 r.
o podwyższeniu opłat za przewóz osób oraz bagażu na kolejach wąskotorowych państwowych, oraz znajdujących się pod zarządem państwowym.

Na mocy dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
§  1. Na kolejach wąskotorowych państwowych oraz znajdujących się pod zarządem państwowym podwyższa się opłaty:
1) za przewóz osób:
do3mk.-fen.za osobęi kilometrw kl.III i
"4mk.50""""II;
2) za przewóz bagażu o 100%.
§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 1 kwietnia 1921 roku.