Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.71.494

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 13 sierpnia 1921 r.
o podwyższeniu opłat za przewóz osób i bagażu na linjach Towarzystwa Akcyjnego Budowy i Eksploatacji Dróg Żelaznych Dojazdowych w Królestwie Polskiem.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Pr. P. P. Nr . 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministerstwami; Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarządzam co następuje:
§  1. Na linjach Towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych dojazdowych w Królestwie Polskiem podwyższa się z dniem 20 sierpnia 1921 r. opłaty:
a) do 5 mk. w kl. III i do 7 mk. 50 fen. w kl. II za osobę i klm.,
b) za przejazdy zbiorowe osób w wagonach towarowych, przystosowanych dla ruchu osobowego, do 50 fen. za osobę i kilometr,
c) za przewóz bagażu, od każdych zaczętych 10 kg. do 24 fenigów za kilometr.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 1921 r.