Podwyższenie opłat, ustanowionych w dekretach z dnia 4 lutego 1919 r. o patentach na wynalazki, o ochronie wzorów rysunkowych i modeli i o ochronie znaków towarowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.88.690

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 sierpnia 1323 r.
w przedmiocie podwyższenia opłat, ustanowionych w dekretach z dnia 4 lutego 1919 r. o patentach na wynalazki, o ochronie wzorów rysunkowych i modeli i o ochronie znaków towarowych.

Na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia opłat ustanowionych w dekretach z dnia 4 lutego 1919 r. o patentach na wynalazki, o ochronie wzorów rysunkowych i modeli i o ochronie znaków towarowych (Dz. P. P. P. r. 1919 Nr. 13, poz. 137, 138 i 139) - (Dz. U. R. P. z 1922 r. Nr. 11, poz. 89) zarządza się. co następuje:
Opłaty ustalone w art. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia opłat, ustanowionych w dekretach 2 dnia 4 lutego 1919 r. o patentach na wynalazki, o ochronie wzorów rysunkowych i modeli i o ochronie znaków towarowych (Dz. P. P. P. № 13, poz. 137, 138 i 139) - (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 11, poz. 89) podwyższa się b 3.900%.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Przemysłu i Handlu oraz Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie. w 14 dni po ogłoszeniu. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 49, poz. 337).