Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.27.218

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1922 r.

USTAWA
z dnia 30 marca 1922 r.
w przedmiocie podwyższenia opłat stemplowych na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej i austrjackiej od akcji, względnie aktów zawarcia spółek akcyjnych.

Art.  1.

Ustanowione w ustawie z dnia 16 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 73 poz. 498) dodatki do. opłat stemplowych od akcji, względnie aktów zawarcia spółek akcyjnych, a mianowicie:

a) w art. 3 d) w wysokości 200% podwyższa się na 400%,
b) w art. 6 b) w wysokości 50% podwyższa się na 150%,
c) w art. 15 a) w wysokości 200% podwyższa się na 400%.
Art.  2.

Ustanowioną w § 5 austrjackiej ustawy z dnia 18 września 1892 r. (Austr. Dz. Ust. P. № 171), przez zagraniczne spółki akcyjne, względnie spółki komandytowo-akcyjne uiszczać się mającą opłatę według skali II od wartości kapitału, przeznaczonego do prowadzenia przedsiębiorstwa w kraju, podwyższa się na 5%.

Art.  3.

Spółka akcyjna, mająca siedzibę za granicą, jeżeli zamierza działać na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej, winna uiścić opłatę w wysokości 5% od wartości kapitału zakładowego, przeznaczonego do prowadzenia przedsiębiorstwa w kraju.

Przy każdem podwyższeniu tego kapitału uiścić należy 5% od wartości podwyżki.

Ministerstwo, do którego wniesiono podanie o zezwolenie na działanie w kraju, względnie na powiększenie kapitału, przeznaczonego do prowadzenia przedsiębiorstwa w kraju, uzależnia udzielanie zezwolenia, jeżeli zresztą nie zachodzą żadne przeszkody przeciw przychylnemu załatwieniu, od wykazania się kwitem z uiszczenia opłaty.

Art.  4.

Opłatę stemplową od akcji pobiera się według ceny emisyjnej akcji, podlegających wydaniu wzamian za wpłaty gotówkowe lub wniesienie do spółki przedmiotów lub praw, posiadających wartość pieniężną. Nie pobiera się opłaty stemplowej od akcji, podlegających wydaniu z tytułu przeszacowania książkowej wartości majątku.

Art.  5.

Winni niezastosowania się do przepisów, zawartych w art. 1 i 2 niniejszej ustawy, podlegają karom, unormowanym w przepisach o opłatach stemplowych (należytościach bezpośrednich i stemplowych), obowiązujących na obszarach b. dzielnicy rosyjskiej, względnie austrjackiej.

Art.  6.

Wykonania niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.

Art.  7.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.