Podwyższenie opłat przewozowych za przebieg koleją wąskotorową Nowojelnia-Nowogródek.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.64.412

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 16 lipca 1921 r.
w przedmiocie podwyższenia opłat przewozowych za przebieg koleją wąskotorową Nowojelnia-Nowogródek. *

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dziennik Praw № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuję:
Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 maja 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia na przewozy kolejami wąskotorowemi zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt (Dz. Ust. R. P. № 43, poz. 266) uzupełnia się w sposób następujący:
1)
W p. III A. Wstępu do Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt polskiemi wąskotorowemi kolejami, nazwę kolei Nowojelnia-Nowogródek dopełnić należy słowem "Lubcza".
2)
w "Postanowieniach Taryfowych" wprowadzić nowy rozdział XXIV treści następującej:

XXIV. Przewóz linjami kolejowemi, stosującemi warunki specjalne.

80. Na linji Nowojelnia - Nowogródek - Lubcza wszystkie opłaty przewozowe w komunikacji tak wewnętrznej, jak i bezpośredniej, pobierają się z podwyższeniem o 50%".

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 1921 r.
* Z dniem 1 października 1921 r. rozciąga się na przewozy kolejami wąskotorowemi, stosującemi taryfę ogólną na przewóz towarów, a wyszczególnionemi nin. rozporządzeniu, rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 6 września 1921 r. w przedmiocie zmian w ogólnej taryfie towarowej (Dz. Ust. № 78, poz. 535) z odstępstwami wynikającymi z § 1 rozporządzenia z dnia 6 września 1921 r. (Dz.U.21.78.537).

Z dniem 1 listopada 1921 r. na przewozy kolejami wąskotorowemi, stosującemi taryfę ogólną na przewóz towarów, a wyszczególnionemi w nin. rozporządzeniu rozciąga się, rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 15 października 1921 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt (Dz. Ust. № 85, poz. 624) z odstępstwami i wyjątkami wynikającymi z § 1 rozporządzenia z dnia 22 października 1921 r. (Dz.U.21.86.631).