Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.47.290

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 14 marca 1921 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie podwyższenia opłat probierczych.

Na mocy art. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru nad przemysłem złotniczym i handlem wyrobami złotniczemi oraz organizacji urzędów probierczych na obszarach b. zaborów austriackiego i rosyjskiego (Dz. U. R. P. 1920 r. № 70, poz. 470) zarządza się w porozumieniu z Ministrem Skarbu co następuje:
§  1. Art. 17 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 sierpnia 1920 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu w sprawie zmian do ustaw probierczych, obowiązujących na terenie b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. z 1920 r., № 85, poz. 566) otrzymuje następujące brzmienie:

"Za czynności, nie połączone ze stemplowaniem, urzędy pobierają-następujące opłaty:

1.zakażdąpróbęzłota30mk.
2."""srebradrogąogniową10"
3."""""mokrą50"
4."""stopu złota i srebra drogą ogniową40"
5."stopienie złota i srebra różnych prób wagi 100 gr. 40"
za następne każde 100 gr.20"
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.