Podwyższenie opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.118.951

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 14 listopada 1923 r.
w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. P. P. P. № 44, poz. 310) zarządza się co następuje:
Ogłoszone w załączniku do rozporządzenia Ministra poczt i Telegrafów z dnia 16 października 1923 r. w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych (Dz. U. R. P. № 109, %, opłaty zaś telegraficzne i telefoniczne o 100% z następującemi wyjątkami:
Opłaty pocztowe.
I.
Następujące opłaty pocztowe podwyższa się. o 200%:
a)
za kartki pocztowe (A. I. 2 a i b),
b)
za próbki towarów do wagi 100 gramów (A. I.7),
c)
za pisemne doniesienie na blankiecie P. K. O. (A. I. należytości dodatkowe przy nadaniu),
d)
za doręczenie pisma sądowego w miejscu siedziby sądu w województwie lwowskiem, krakowskiem, stanisławowskiem i tarnopolskiem (A. I. pisma sądowe do stron pod a),
e)
należytość za żądanie powtórnego okazania zlecenia lub przesyłki za pobraniem (A. II. 5),
f)
należytość za urzędowe poświadczenie doręczenia przesyłki (A. II. 9),
g)
należytość za cofnięcie zamówienia gazetowego (A. II. 13 a i b),
h)
za wystawienie karty składowej (A. II. 14 b),

i) za udzielenie informacji poza godzinami urzędowemi o nadejściu przesyłek poste restante (A. II. 15),

k)
za badanie uprawnienia do podejmowania przesyłek (A. II. 16),
l)
za dodatkowe dostarczenie czasopism (A. II. 20),
m)
za zamówienie dodatkowych okazów gazet (A. II. 25),
n)
za przekazanie czasopism w razie zmiany mieszkania abonenta (A. II. 28),
o)
za zamawianie czasopism w drodze pocztowej (A. II. 29 a i b).
II.
Następujące opłaty pocztowe podwyższa się o 100%:
a)
należytość od wagi za przyjęte paczki (A. 1.12),
b)
należytość manipulacyjna przy paczkach wartościowych ponad 1.000.000 (A. I. 12 b).
III.
Nie podlegają podwyższeniu:
a)
wszelkie opłaty miesięczne i kwartalne. Wyjątek stanowią opłaty za skrytki i przegródki (A. I. należytości przy odbiorze i A. II. 19), które podlegają podwyższeniu od 1 grudnia b. r. o 150%,
b)
opłaty od przekazów zwykłych, zleceniowych i pobraniowych (A. I. 10 a i b),
c)
należytości od deklarowanej wartości przy listach wartościowych (A. I. 11 c),
d)
należytości od podanej wartości przy paczkach (A. I. 12 a),
e)
opłata dodatkowa za przesyłki adresowane "poste restante" (A. I. należytości dodatkowe),
f)
należytości przy odbiorze listów wartościowych, przekazów pocztowych, przekazów P. K. O. do 1.000.000 mk. (A. I. należytości dodatkowe przy odbiorze pod A. i B.) ; przy odbiorze tych przesyłek ponad 1.000.000 mk. zniża się należytość za każdy dalszy miljon mk. lub jego część na 5.000.000 mk.,
g)
opłata za zrealizowanie zlecenia (A. II. 4 c),
h)
opłata za czynność pobrania (A. II. 6 b),
i)
opłata za wypłatę z konta listu kredytowego (A. II. 7),
k)
należytość za wymianą zepsutych znaczków pocztowych (A. II. 21),
l)
należytość za kredytowanie opłat pocztowych (A. II. 22).
IV.
Ekwiwalent franka złotego dla opłat za przesyłki listowe zagraniczne wynosi 1 frank złoty = 100.000 mk., najwyższa zaś kwota odszkodowania za polecone przesyłki do zagranicy = 5.000.000 mk.

Za każdy międzynarodowy kupon na odpowiedź (coupon repona international) należy nadawać znaczki pocztowe ogólnej wartości:

a)zakuponnowywartości50cent.50.000mk.
b)""dawny"25"25.000"
Opłaty telegraficzne.
I.
Nie podlega podwyższeniu należytość za blankiet telegraficzny (B. !. 25).
II.
Należytość za umówiony lub skrócony adres (B. I. 17) i za doręczenie telegramu do kilku miejsc (B. i. 18) podwyższa się od 1 stycznia 1924 r. w Warszawie i Łodzi do kwoty 1.500.000 mk., we wszystkich innych urzędach do kwoty 900.000 mk. kwartalnie. Interesanci, którzy w grudniu b. r. zgłoszą skrót lub żądania doręczania do kilku miejsc, winni opłacić proporcjonalną kwotę od tej podwyższonej należytości.
III.
Z powodu podwyższenia wewnętrznej taryfy telegraficznej podwyższa się opłatą za telegramy do Czechosłowacji, Rumunji i Węgier jak następuje:
a)
opłata od wyrazu telegramu zwykłego do Czechosłowacji i Rumunji równa się podwójnej opłacie wewnętrznej t. j. po 40.000 mk. za wyraz, a do Węgier 20.000 mk. plus 7 (siedem) centów za wyraz,
b)
opłata za telegramy do W. M. Gdańska pozostaje bez zmiany t. j. 7 (siedem) centymów za wyraz,
c)
w ruchu telegraficznym między polskim G. Śląskiem a niemieckim G. Śląskiem oplata od wyrazu wynosi 18 centymów.

Stawki podane w centymach przelicza się na marki polskie według każdocześnie obowiązującego ekwiwalentu franka złotego do marki polskiej, stosowanego dla telegramów zagranicznych.

Opłaty telefoniczne.

Podwyższone należytości za rozmowy telefoniczne międzymiastowe obowiązują także w ruchu z Czechosłowacją.

W ruchu telefonicznym z Austrją obowiązują od 1 grudnia r. b. stawki we frankach w złocie, a mianowicie między Wiedniem z jednej strony a

Cieszynem1fr.40cent.
Bielskiem1"60"
Skoczowem, Strumieniem i Ustroniem1"80"
Andrychowem, Dziedzicami, Ketami, Krakowem, Wadowicami i Żywcem2"-"
Bochnią, Chrzanowem, Trzebinia i Wieliczką2"40"
Będzinem, Dąbrową Górniczą, Oświęciniem, Sosnowcem, Szczakową, Kielcami, Nowym Sączem, Tarnowem, Zakopanem, Katowicami, Królewską Hutą, Mysłowicami, Tarnowskiemi Górami i Warszawą (ta ostatnia relacja jeszcze nie wprowadzona)2"60
Borysławiem, Jasiem, Jarosławiem, Krosnem, Przemyślem, Rzeszowem, Sanokiem, Drohobyczem, Lwowem, Schodnicą i Stryjem - z drugiej strony3fr.- cent.
między Bielskiem z jednej strony a (Unter-Waltersdorf i Vöslau z drugiej strony2"-"
między Bielskiem z jednej strony a Semriach z drugiej strony2"60"
za każdą 3-minutową rozmowę zwykłą.
W ruchu telefonicznym z W. M. Gdańskiem obowiązują stawki w centymach, a mianowicie:50"50"
do 25kilometrów25cent.
"50"50"
"100"75"
i za każde dalsze 100 kilometrów.25"
za każdą 3-minutową rozmową zwykłą.

Stawki we frankach i centymach przelicza się na marki polskie według każdocześnie obowiązującego ekwiwalentu franka złotego do marki polskiej, stosowanego dla telegramów zagranicznych.

Podwyższone opłaty pocztowe, telegraficzne i telefoniczne dla obrotu wewnętrznego obowiązują:
a)
w obrocie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, przyczem zezwala się na ich stosowanie w górnośląskiej części województwa śląskiego,
b)
w obrocie z Polski do obszaru W. M. Gdańska z wyjątkiem poz. A. 1.10,11 c i 12 taryfy pocztowej oraz opłaty za telegramy i rozmowy telefoniczne w miejsce których obowiązują postanowienia § 3 III i § 4 niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1923 r., z tą chwilą tracą moc obowiązującą wszystkie dotychczasowe sprzeczne z niniejszem rozporządzenia.