Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.68.459

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 23 lipca 1920 r.
w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.

Na podstawie art. 10 ustawy o wyłączności poczty, telegrafu i telefonu i dnia 27 maja 1919 r. Dz. P. P. № 44 poz. 310 zgodnie z opinją Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1920 r. podwyższam dotychczasowe opłaty pocztowe, telegraficzne i telefoniczne oraz zarządzam co następuje:
Art.  1.

Nowe opłaty pocztowe, telegraficzne i telefoniczne według dołączonej taryfy obowiązują od dnia 15 sierpnia 1920 r. z wyjątkiem wszelkich opłat miesięcznych, kwartalnych lub rocznych, które wchodzą w życie od dnia 1 września 1920 r. Różnice powstałe między opłatami już wniesionemi a nowo ustanowionemi za czas po 1-ym września 1920 r. winny być dodatkowo wpłacone. Interesowanym osobom wolno jednak do końca sierpnia 1920 r. wypowiedzieć abonament; w takim razie będą im zwrócone opłaty za czas od 1 września 1920 r. Mowę opłaty za czasopisma znalazły zastosowanie już od 1 czerwca 1920 r.

Art.  2.

Kartki obecnego urzędowego nakładu z nadrukiem "cena 40 fenigów" i znaczkiem pocztowym 25-cio fenigowym, od daty wprowadzenia nowej taryfy, winny być opłacone dodatkowym znaczkiem 25 fenigowym.

Art.  3.

Ustanawia się w ruchu wewnętrznym nową dodatkową opłatę za wszystkie przesyłki "poste restante" wynosząca 50 fen. Opłata ta winna być w zasadzie uiszczoną przy nadaniu. O ileby nadawca tej opłaty nie uiścił, pobiera się ją od odbiorcy w pojedynczej wysokości przez nalepienie na odnośnej przesyłce marek dopłaty.

Art.  4.

Należytość za zwykłe doręczenie zawiadomienia o nadejściu (awizację) przesyłek pocztowych (Dz. Urz. M. P. i T. № 5 z 1919 r. Str. 5 Art. II) znosi się.

Art.  5.

Nowa taryfa dla telegramów zagranicznych oparta jest na stosunku 1 frank w złocie = 30 mk.

Art.  6. 1

Nowe taryfy obowiązują na obszarze b. Królestwa Kongresowego, b. Galicji oraz na Kresach Wschodnich.

W b. dzielnicy pruskiej będzie wydane odpowiednie zarządzenie przez Ministerstwo dla tejże Dzielnicy.

Nowe taryfy pocztowe, telegraficzne i telefoniczne obowiązują także na terytorium Śląska Cieszyńskiego, przyznanem Polsce na podstawie arbitrażu Rady Ambasadorów państw sprzymierzonych.

Na terytorjum tem są obecnie czynne następujące polskie urzędy pocztowo-telegraficzne: Aleksandrowice, Bielsko 1, Bielsko 2, Bielsko Stare, Brenna, Bystra, Chybie, Cieszyn 1, Czechowice, Drogomyśl, Dziedzice, Goleszów, Grodziec, Istebna, Jasienica k. Bielska, Jaworze, Kamienica k. Bielska, Kończyce Wielkie, Międzyrzecze Górne, Ogrodzona, Olszówka Dolna, Pruchna, Puńców, Rudzice, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wapienica, Wisła i Zebrzydowice.

Do ziem plebiscytowych Górnego Śląska oraz do byłych obszarów plebiscytowych Prus Wschodnich, obowiązują taryfy pocztowe, telegraficzne i telefoniczne, jak w obrocie z Niemcami.

W obrocie i obszarem Wolnego Miasta Gdańska, należy stosować taryfy wewnętrzne.

ZAŁĄCZNIK 

TARYFA POCZTOWA, TELEGRAFICZNA I TELEFONICZNA,

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

1 Art. 6 zmieniony przez rozporządzenie z dnia 27 września 1920 r. (Dz.U.20.95.630) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 października 1920 r.