Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.29.173

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 29 marca 1920 r.
w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, telegraficznych i telefonicznych.

Na podstawie art. 10 ustawy o wyłączności poczty, telegrafu i telefonu z dnia 27 maja 1919 r. Dz. P. P. № 44 poz. 310 zgodnie z opinją Rady Ministrów z dnia 22 marca 1920 r. podwyższam dotychczasowe opłaty pocztowe, telegraficzne i telefoniczne oraz zarządzam co następuje:
Art.  1.

Nowe opłaty pocztowe, telegraficzne i telefoniczne, według dołączonej taryfy, obowiązują od dnia 15 kwietnia 1920 r. z wyjątkiem nowych opłat za czasopisma (gazety), za skrócone adresy telegraficzne oraz za abonamenty telefoniczne, które wchodzą w życie od dnia 1 maja 1920 r. Różnice powstałe między opłatami już wniesionemi a nowo ustanowionemi za czas po 1-ym maja 1920 r. winny być dodatkowo wpłacone. Interesowanym osobom wolno jednak do końca kwietnia 1920 r. wypowiedzieć abonament telefoniczny, względnie korzystanie ze skróconych adresów telegraficznych; w takim razie będą im zwrócone opłaty, wniesione za czas od 1 maja 1920 r. Podwyższone opłaty za rozmowy telefoniczne będą pobierane od 15 kwietnia 1920 r.

Art.  2.

Nowa taryfa obowiązuje na obszarze b. Królestwa Kongresowego, b. Galicji oraz na Kresach Wschodnich.

W b. dzielnicy pruskiej będzie wydane odpowiednie zarządzenie przez Ministerstwo dla tejże dzielnicy.

Na obszarach plebiscytowych Śląska Cieszyńskiego utrzymuje się w mocy dotychczasowe taryfy koronowe.

Art.  3.

Podwyższa się kwotę dopuszczalną do przesłania jednym przekazem pocztowym z 1.000 mk. na 2.000 mk.

Art.  4.

Dla telegramów prasowych "Polskiej Agencji Telegraficznej" podwyższa się opłatą od wyrazu z 5 fen. na 10 fen. oraz ustanawia się zniżoną taksę zasadniczą w wysokości 1 mk.

Art.  5.

Opłaty nie objęte niniejszą taryfą pozostają bez zmiany.

Warszawa, dnia 29 marca 1920 r.

ZAŁĄCZNIK 

TARYFA POCZTOWA, TELEGRAFICZNA I TELEFONICZNA.

I.

TARYFA POCZTOWA.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................