Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.43.269

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 27 maja 1920 r.
w przedmiocie podwyższenia Ogólnopolskiej Taryfy osobowej i bagażowej, obowiązującej od dnia 1 czerwca 1920 r. *

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82) i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu, Przemysłu i Handlu, oraz b. Dzielnicy Pruskiej zarządzam niniejszem co następuje:
Z dniem 1 czerwca 1920 r. wszystkie opłaty, podane w ogłoszonej w № 40 Dziennika Ustaw z r. 1920 (poz. 242) "Taryfie na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych normalnotorowemi polskiemi kolejami państwowemi i normalnotorowemi kolejami prywatnemi, zarządzanemi przez Państwo", z wyjątkiem opłat za przewóz mleka, podwyższa się o 100%. Do przewozu mleka w przesyłkach nadzwyczajnych stosować się mają opłaty niepodwyższone, a wskazane w rozdziale V Części II wspomnianej taryfy.
* Ogłoszone w nin. rozporządzeniu podwyższenie dotyczy wyłącznie opłat, zawartych w części II wymienionej taryfy, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 2 czerwca 1920 r. (Dz.U.20.47.292) zmieniającym nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1920 r.