Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.52.332

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 13 czerwca 1921 r.
w przedmiocie podwyższenia odszkodowania za zaginięcie, uszkodzenie lub brak wagi bagażu.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Pr. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
§  1. Przewidziane w art. 35 "Przepisów Przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich" (Część 1 Ogólnopolskiej taryfy osobowej i bagażowej) odszkodowanie za zaginiecie, uszkodzenie lub brak wagi bagażu (Dz. Ust. z 1920 r. № 40, poz. 242 i 244 i № 109, poz. 725) podwyższa się o 1000/o, mianowicie ze 100 mk. na 200 mk. za 1 kg.

Najwyższa waga ogólna bagażu, za którą płaci się odszkodowanie, pozostaje bez zmiany i wynosi 50 kg.

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1921 r.