Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.103.939

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 9 listopada 1922 r.
w sprawie podwyższenia normalnych djet dziennych.

Na zasadzie postanowień o normowaniu poborów niestałych i ubocznych, zawartych w ustawach z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 65 poz. 429 - 431 i 433 - 436) i w ustawie z dnia 31 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 28 poz. 226) zarządza się co następuje:
§  1. Normalne djety dzienne określone w § 1 5 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 1922 r. (Dz. U. R. P. № 89 poz. 813) oraz w ustępie 1 § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 74, poz. 669) ustala się jak następuje:
Dla urzędników:
Istsł.na615mk.
II"""490"
III"""490"
IV"""490"
V"""440"
VI"""370"
VII"""315"
VIII"""245"
IX"""245"
X"""210"
XI"""210"
XII"""210"
Dla sędziów i prokuratorów:
a)pobierającychuposażeniegrupyIna370mk.
b)"""II"440"
c)"""III i IV"490"
Dla profesorów państwowych szkół akademickich (zwyczajnych i nadzwyczajnych) na440"
Dla zastępców profesorów na370"
Dla adjunktów, kostoszów, prosektorów, konstruktorów i obserwatorów na315"
Dla asystentów starszych na245"
Dla asystentów młodszych (demonstratorów elewów) na.210"
Dla wyższych funkcjonarjuszów Policji Państwowej:
Istsł.na490mk.
II"""440"
III"""440"
IV"""370"
V"""370"
VI"""315"
VII"""245"
VIII"""245"
Aplikanci sądowi egzaminowani, zastępcy sędziów śledczych i asesorowie sądowi z b. dzielnicy
pruskiej otrzymują315mk.
Inni aplikanci sądowi245"dziennie
Pracownicy kolejowi otrzymują:
1st.pł.490mk.
2""440"
3""370"
4""313"
5""245"
6""245"
7""210"
8""210"
9""210"
10""160"
11""160"
12""160"
13""160"
14""125"
15""125"
Dla funkcjonarjuszów niższych od 1 st. pł. do 4 stopnia płacy na125mk.
Dla funkcjonarjuszów niższych od 5 st. do 9 stopnia płacy, tudzież dla pomocników kancelaryjnych w b. zaborze austrjackim na160"
Posterunkowym i starszym posterunkowym Policji Państwowej na195"
Przodownikom i starszym przodownikom Policji Państwowej na210"
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 1922 roku.