Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.5.25

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 1922 r.
w sprawie podwyższenia normalnych djet dziennych.

Na zasadzie postanowień o normowaniu poborów -niestałych i ubocznych, zawartych w ustawach z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 65, poz. 429- 431 i 433-436) i w ustawie z dnia 31 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 28 poz. 226) zarządza się co następuje:
§  1. Normalne djety dzienne określone w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1922 r. (Dz. U. R. P. № 103, poz. 939) ustała się jak następuje:
Dla urzędników:
Istsł.na925mk.
II"""735"
III"""735"
IV"""735"
V"""660"
VI"""555"
VII"""475"
VIII"""370"
IX"""370"
X"""315"
XI"""315"
XII"""315".
Dla sędziów i prokuratorów:
a)pobierającychuposażeniegrupyIna555mk.
b)"""II"660"
c)"""III i IV"735"
Dla profesorów państwowych szkół akademickich, (zwyczajnych i nadzwyczajnych) na660mk.
Dla zastępców profesorów na555"
Dla adiunktów, kustoszów, prosektorów, konstruktorów i obserwatorów na475"
Dla asystentów starszych na370"
Dla asystentów młodszych (demonstratorów, elewów) na315"
Dla wyższych funkcjonarjuszów Policji Państwowej:
Ist.sł.na745mk.
II"""660"
III"""660"
IV"""555"
V"""555"
VI"""475"
VII"""370"
VIII"""370"
Aplikanci sądowi i egzaminowani, zastępcy sędziów śledczych i asesorowie sądowi z b. dzielnicy pruskiej otrzymują475mk.
Inni aplikanci sądowi370"dziennie,
Pracownicy kolejowi otrzymują:
1st.pł.735mk.
2""660"
3""555"
4""475"
5""370"
6""370"
7""315"
8""315"
9""315"
10""240"
11""240"
12""240"
13""240"
14""190"
15""190"
Dla funkcjonarjuszów niższych od 1 st. pł. do 4 stopnia płacy na190mk.
Dla funkcjonarjuszów niższych od 5 st. do 9 stopnia płacy, tudzież dla pomocników kancelaryjnych w b. zaborze austrjackim na240"
Posterunkowym i starszym posterunkowym Policji Państwowej na295mk.
Przodownikom i starszym przodownikom Policji Państwowej na315"
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1923 roku.