Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.36.220

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 kwietnia 1921 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Zdrowia Publicznego tudzież Rolnictwa i Dóbr Państwowych, w przedmiocie podwyższenia należytości znawców lekarzy i weterynarzy w b. zaborze austrjackim.

Na podstawie § 384 ustawy o postępowaniu karnem zarządza się co następuje:
§  1. Art. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 1921 r. (Nr. 9 Dz. U. poz. 51) otrzymuje brzmienie następujące:

"Należytości, przewidziane w rozporządzeniu austr. Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 marca 1901 Nr. 34 Dz. U. P. podwyższa się w ten sposób, że stawki koronowe zastępuje się dwudziestokrotną ilością marek polskich.

Stawki, przewidziane w art. 11 rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 1920 r. (Nr. 75 Dz. U. poz. 515), podwyższa się pięciokrotnie, jeśli znawca jest lekarzem lub weterynarzem. Przepis art. 15 tegoż rozporządzenia jest uchylony".

§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje w b. zaborze austrjackim i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.