Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.9.51

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 stycznia 1921 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Zdrowia Publicznego tudzież Rolnictwa i Dóbr Państwowych, w przedmiocie podwyższenia należytości znawców lekarzy i weterynarzy w b. zaborze austrjackim.

Na podstawie par. 334 ustawy o postępowaniu karnem zarządza się co następuje:
Art.  1. 1

Należytości, przewidziane w rozporządzeniu austr. Ministra Sprawiedliwości z dn. 20 marca 1901 r. (№ 34 Dz. U. P.) podwyższa się w ten sposób, że stawki koronowe zastępuje się trzystokrotną ilością marek polskich.

Stawki, przewidziane w art. 11 rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 1920 r. (Dz. U. R. P. № 75, poz. 515), podwyższa się siedemdziesięciopięciokrotnie, jeśli znawca jest doktorem nauk lekarskich, względnie weterynaryjnych, a pięćdziesięciokrotnie - jeśli jest lekarzem lub weterynarzem, nie posiadającym stopnia doktora nauk lekarskich. Przepis art. 15 tegoż rozporządzenia jest uchylony.

Art.  2.

W poz. A. 10 rozporządzenia austrj. ministra sprawiedliwości z dnia 20 marca 1901 № 34 Dz. U. P. wyrazy: "wymierza się wynagrodzenie stosownie do par. 334 p. k. zdanie ostatnie" zastępuje się wyrazami; "wymierza się wynagrodzenie według uznania przy uwzględnieniu nakładu i jakości pracy".

Art.  3.

W poz. R. 17 taryfy sądowo-lekarskiej (rozporządzenie austrj. ministra sprawiedliwości z 20 marca 1901 r. № 34 Dz. U. P. i z dnia 27 października 1913 r. № 228 Dz. U. P.) zastępuje się:

w punkcie a) wyrazy "IX klasy rangi" wyrazami "VII stopnia służbowego";

w punkcie b) wyrazy "VIII klasy rangi" wyrazami "VI stopnia służbowego";

w poz. B. 9 rzeczonej taryfy w punkcie b) wyrazy "X klasy rangi" zastępuje się wyrazami "VII stopnia służbowego".

Art.  4.

Przepisy niniejszego rozporządzenia stosować należy do należytości znawców lekarzy i weterynarzy, za czynności wykonane od dnia 1 stycznia 1921 r. począwszy.

Art.  5.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje w b. zaborze austrjackim i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 1921 r. w przedmiocie podwyższenia należytości znawców lekarzy i weterynarzy w b. zaborze austrjackim. (Dz.U.21.36.220) z dniem 28 kwietnia 1921 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia należytości znawców lekarzy i weterynarzy w b. zaborze austrjackim. (Dz.U.22.72.657) z dniem 1 września 1922 r.