Podwyższenie kwoty przekazów pocztowych z Francji do Polski i w kierunku odwrotnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.49.500

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 3 czerwca 1924 r.
w przedmiocie podwyższenia kwoty przekazów pocztowych z Francji do Polski i w kierunku odwrotnym.

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. P. P. P. № 44 poz. 310) zarządza się co następuje:
§ 3 rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 26 kwietnia 1922 r. o zaprowadzeniu wzajemnej wymiany przekazów pocztowych między Polską a Francją (Dz. U. R. P. № 40 poz. 341) otrzymuje brzmienie następujące:

"Najwyższa kwota przekazu z Francji do Polski nie może przekraczać 1.000 franków francuskich, kwota zaś przekazu z Polski do Francji nie może przewyższać kwoty 250 złotych".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.