Podwyższenie kwot wymienionych w art. 52 ust. 1 dekretu o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych. - Dz.U.1950.7.78 - OpenLEX

Podwyższenie kwot wymienionych w art. 52 ust. 1 dekretu o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.7.78

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 1950 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 10 lutego 1950 r.
w sprawie podwyższenia kwot wymienionych w art. 52 ust. 1 dekretu o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.

Na podstawie art. 52 ust. 6 dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 84) zarządza się, co następuje:
Kwotę 10.000 zł dwukrotnie wymienioną w art. 52 ust. 1 dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych podwyższa się do 20.000 zł, a wymienioną w tymże przepisie kwotę 3.000 zł - do 10.000 zł.
Rozporządzenie wchodzi w życie w tydzień po jego ogłoszeniu.