Podwyższenie kompetencji sądów przemysłowych i kupieckich w województwie poznańskiem i pomorskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.84.651

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 sierpnia 1923 r.
w przedmiocie podwyższenia kompetencji sądów przemysłowych i kupieckich w województwie poznańskiem i pomorskiem.

Na zasadzie art. 3 ustawy z dnia 30 maja 1922 r. w przedmiocie zmian niemieckich ustaw o sądach przemysłowych i kupieckich (Dz. U. R. P. № 46, poz. 386) zarządza się co następuje:
Sumy, określone w art. 1 ustawy z dnia 30 maja 1922 r. w przedmiocie zmian niemieckich ustaw o sądach przemysłowych i kupieckich w brzmieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1922 r. (Dz. U. R. R. № 116, poz. 1050), zmienia się. jak następuje:
a)
w ustępie 1 suma "dwa miljony czterysta tysięcy" zastępuje się sumą "dwadzieścia cztery miljony";
b)
w ustępie 6 sumę "do piętnastu tysięcy marek" zastępuje się sumą "do trzystu tysięcy marek";
c)
w ustępach 8 i 11 sumę "piętnaście tysięcy" zastępuje się sumą "trzysta tysięcy";
d)
w ustępie 9 sumę "sto tysięcy" zastępuje się sumą "miljon";
e)
w ustępie 10 sumę "dwieście tysięcy" zastępuje się sumą "trzy miljony".
Sumy, określone w art. 2 ustawy z dnia 30 maja 1922 r. w przedmiocie zmian niemieckich ustaw o sądach przemysłowych i kupieckich w brzmieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 116, poz. 1050), zmienia się jak następuje:
a)
w ustępach 1 i 4 sumę "trzy miljony sześćset tysięcy" zastępuje się sumą "trzydzieści sześć miljonów";
b)
w ustępie 3 sumę "sto tysięcy" zastępuje się sumą "miljon".
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Sprawiedliwości i Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni po dniu ogłoszenia. Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 116, poz. 1050).