Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.73.498

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1924 r.

USTAWA
z dnia 15 lipca 1920 r.
o podwyższeniu i zrównaniu stawek przy niektórych opłatach stemplowych (należytościach bezpośrednich i stemplowych) na obszarach b. zaboru rosyjskiego i austriackiego. *

CZĘŚĆ  I.

Przepisy dla obszaru b. zaboru rosyjskiego.

Dział  I.

Art.  1. 1

Ustanowiona w art. 13 ust. 7 ros. ustawy o opłatach (Zb. Pr. ces. ros. t V wyd. 1903 r.). stała opłata od pełnomocnictw wynosi 15.000 mk.

Art.  2.

Stale opłaty stemplowe ustanowione, w art. 7.0 ust. 1 ustawy, wymienionej w art. 1. wynoszą:

a) od kwitów - 0,5% sumy kwitowanej, względnie wartości odebranych przedmiotów;
b) od rachunków - 0,2% sumy, na który. rachunek wystawiono; o ile jednak urnowa, której rachunek dotyczy, już została opłacona, pozostaje opłata dotychczasowa.

Opłaty, należne w myśl niniejszego artykułu, oblicza się od pełnych setek lub tysięcy w myśl art. 50 ros. ustawy stemplowej.

Art.  3.

Ustanawia się dodatek do następujących opłat, należnych w myśl ustawy o opłatach, wymienionej w art. i i nowel z 4/10 i 16/12 1914 r. (Zb. Pr. i Rozp № 308 i № 366 z r. 1914);

a) do opłat od zobowiązań, wymienionych w art. 48 ust. 2 400%
b) do opłat od dokumentów i aktów w przedmiocie zawarcia spółek w myśl art. 51 ust. 1 300%
c) do opłat od wymienionych w art. 51 ust. 1 i ust. 2 i art. 57 ust. 3 zobowiązań, aktów odstąpienia i kupna (dostawy i zamiany) ruchomości 100%
d) 2 do opłat od akcji w myśl art. 54 400%
Art.  4.

Ustanowiona w art. 253 ustawy, wymienionej w art. 1, opłata od przeniesień nieruchomości (aljenacji) wynosi 6% od wartości przedmiotu.

Moc art. 51 ust. 1 tejże ustawy w zastosowaniu do aktów przeniesienia nieruchomości znosi się.

Art.  5.

Moc ustawy z dnia 22 kwietnia 1906 r. (Zb. Pr. i Rozp. z dnia 7 lipca (906 r. № 164 poz. 1014} o zmianie niektórych przepisów o opłatach z wyjątkiem praw, nadanych Bankowi Włościańskiemu, ustawy z dnia 24 maja 1909 r. (Zb. Pr. i Rozp. z dnia 3 czerwca 1909 r. № 93 poz. 734) i art. 55 ustawy z '4 czerwca 1910 r. (Zb. P. i Rozp. z 19 czerwca 1910 r. № 97 poz. 1043) uchyla się.

Dział  II.

Art.  6.

Ustanawia się dodatek do następujących opłat, należnych według taryfy stemplowej, wprowadzonej rozporządzeniem z dnia 19 lipca 1916 r. (Dz. Rozp. dla b. Gen. Gub. Warszawskiego № 40 poz. 127):

a) do opłat od przeniesienia nieruchomości w myśl poz. 10 c, 1) i 11 a. 1) 20%
b) 3 do opłat od aktów zwarcia spółek akcyjnych w myśl poz. 10 a, 1) i 10 b 150%
c) do opłat od aktów odstąpienia (cesji) od przeniesienia ruchomości

oraz od zabezpieczenia hipoteką zobowiązań (skryptów dłużnych w myśl

poz. 1; poz. 10 d. 300%

d) do opłat od aktów zawarcia spółek w myśl poz. 10 d. 300%
e) do opłat od zobowiązali (skryptów dłużnych) w myśl poz. 19 a, 2) 900%
Art.  7.

Uchyla sio przepis poz. tar. 11 a 1) część druga wspomnianej w art. 6 taryfy.

Art.  8. 4

Poz. 28 taryfy wymienionej w art. 6, otrzymuje brzmienie następujące:

"Pełnomocnictwa, upoważnienia i polecenia załatwienia spraw w interesie mocodawcy podlegają opłacie;. sumie 15.000 mk."

Art.  9.

Ustanowione w taryfie, wymienionej w art. 6, opłaty wynoszą:

a) w poz. 16 a 1) poz. 16 a, 2) i poz. 16 b) od kwitów-0,5% sumy kwitowanej, względnie wartości odebranych przedmiotów;
b) w poz. 17 a, 1) i poz. 17 b. od rachunków 0,2% sumy, na która, rachunek wystawiono.

Kwoty opłat, należnych w myśl niniejszego artykułu zaokrągla się stosownie do przepisów § 9 rozporządzenia z r. 1916 (Dz. Rozp. dla b. G. G. Warszawskiego № 40 poz. 126

Dział  III.

Art.  10.

Opłaty, ustanowione w art. 11, 12, 14, 15, 16, 30, 31 i 32 dekretu z d. 7 lutego 1919 (Dz. Pr. № 40 poz. 145), w przedmiocie opłat od podań oraz świadectw urzędowych wynoszą:

zamiast

1

mk.

2

mk.

"

2

"

5

"

"

3

"

10

"

"

4

"

10

"

"

10

"

25

"

Art. 20 i 33 dekretu uchyla się.

CZĘŚĆ  II.

PRZEPISY DLA OBSZARU B. ZABORU AUSTRJACKIEGO.

Art.  11.

§ 1 ustawy austriackiej z 18 czerwca 1901 r. (Dz. p. p. N° 74) otrzymuje brzmienie następujące:

"Przeniesienie własności rzeczy nieruchomych w drodze kontraktu odpłatnego między żyjącymi podlega opłacie w wysokości 6%0 od wartości."

Art.  12.

Moc §§ 2 i 3 ustawy, wymienionej w art. 11, oraz § 5 ces. rozp. z 28 sierpnia 1916 r. (Dz. p. p. N° 2bl) uchyla się.

Art.  13.

Ustąp 1 § 11 ces rozp. z 28 sierpnia 1916 r. (Dz. p. p. № 281) otrzymuje brzmienie następujące;

"Postanowienie ustępu pierwszego § 19 ustawy z dnia 8 marca 1876 r. (Dz. p. p. № 26) zmienia się w ten sposób, że rachunki osób, trudniących się handlem i przemysłem § 19 ust. 2 wspomnianej ustawy) podlegają opłacie w wysokości 0,2% od sumy, na którą rachunek opiewa. Jeżeli przypadająca w myśl tego artykułu opłata nie jest podzielna przez 10 fenigów, należy ją zaokrąglić do tej kwoty bezpośrednio wyższej, która jest w ten sposób podzielna."

Art.  14.

Przypadające w myśl poz. tar. 32 f. i poz. tar. 36 2, b) ustawy austr. z dnia 13 grudnia 1862 (Dz. p. p. № 89) opłaty od cesji i pożyczek oblicza się według skali III.

Art.  15.

Do opłat, należnych w myśl ustawy, wymienionej w art. 14, dolicza się:

a) 5 do opłat od akcji w myśl poz. tar. 55 B, 2, a) i b) według skali III dodatek 400%
b) do opłat od aktów zawarcia spółek w myśl poz. tar. 53 B, 2, c) według

skali II dodatek 300%

Art.  16. 6

Ustanowiona w poz. tar. 111 ustawy z dnia 9 lutego 1850 r.

(Dz. p. p. № 50) oplata od pełnomocnictw wynosi 15.000 mk.

Art.  17.
a) Opłata, ustanowiona w poz. tar. 20 ustawy austr. z dn. 9 lutego 1850 r. (Dz. p. p. № 50), wynosi 2 mk.

Uwaga do tejże pozycji tar. otrzymuje brzmienie następujące: "Opłatę w myśl niniejszej poz. tar. należy uiścić bez względu na to, czy załącznik jest dokumentem oryginalnym, czy odpisem, oraz czy od pism-i, stanowiącego załącznik, uiszczono już jakąkolwiek opłatę stemplową".

b) Opłaty, ustanowione w austr. ustawie z d. 9 lutego 1850 r. (Dz. p. p. № 50), względnie z 13 grudnia 1862 r. (Dz. p. p. № 89), a mianowicie:

1) w poz. tar. 43 a) 2, 43 c) 2,43 c)3, 43 d), 43 e), 43 f), 43 h), 44 q), ustęp 2, a) i b), poz. .tar. 66 a) aa i bb, 116 a) aa, 116 e), 116 f) wynoszą 10 mk. od pierwszego, a po 5 mk. od każdego następnego arkusza;

2) w poz. tar. 43 b) 1, 43 b) 2 i 43 c) I wynoszą 25 mk. od pierwszego, a po 5 mk. od każdego następnego arkusza;

c) poz. tar, 43 uzupełnia się przy końcu następującą uwagą: "W razie wniesienia podania, w którem petent żąda zmiany decyzji w przedmiocie daniny publicznej, suma opłat, przypadających od podania i załączników, nie może wynosić więcej niż czwartą część sumy spornej. Jeżeli wspomniana czwarta część nie jest podzielna przez 10 f., ustala się opłatę w tej kwocie bezpośrednio wyższej, która jest w ten sposób podzielna".
d) poz. tar. 44 uzupełnia się przy końcu w następujący sposób:

cc) "Podania osób, które pozostają lub pozostawały na służbie Państwa lub związków samorządnych oraz członków rodzin tych osób w sprawach, dotyczących stosunku służbowego".

CZĘŚĆ  III.

PRZEPISY WSPÓLNE.

Art.  18.

Winni niezastosowania się do przepisów niniejszej ustawy podlegają karom, unormowanym w przepisach o opłatach stemplowych (należytościach bezpośrednich i stemplowych), obowiązujących na obszarach b. zaboru rosyjskiego i austrjackiego.

Art.  19.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie w miesiąc od dnia ogłoszenia.

Art.  20.

Wykonanie niniejszej ustany powierza się Ministrowi Skarbu,.

* Z dniem 24 grudnia 1921 r. przestają obowiązywać wszelkie dotychczasowe przepisy w przedmiocie opłat (należytości) stemplowych od rachunków i poświadczeń odbioru, zawarte w nin. ustawie, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 28 października 1921 r. (Dz.U.21.92.676).
1 Art. 1:

- zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia i zrównania stawek przy niektórych opłatach stemplowych (należytościach) (Dz.U.22.38.315) z dniem 26 maja 1922 r.

- zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia i zrównania stawek przy niektórych opłatach stemplowych (należytościach) (Dz.U.22.38.315) z dniem 1 maja 1924 r.

2 Art. 3 lit. d) zmieniona przez art. 1 lit. a) ustawy z dnia 30 marca 1922 r. (Dz.U.22.27.218) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 kwietnia 1922 r.
3 Art. 6 lit. b) zmieniona przez art. 1 lit. b) ustawy z dnia 30 marca 1922 r. (Dz.U.22.27.218) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 kwietnia 1922 r.
4 Art. 8:

- zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia i zrównania stawek przy niektórych opłatach stemplowych (należytościach) (Dz.U.22.38.315) z dniem 26 maja 1922 r.

- zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia i zrównania stawek przy niektórych opłatach stemplowych (należytościach) (Dz.U.22.38.315) z dniem 1 maja 1924 r.

5 Art. 15 lit. a) zmieniona przez art. 1 lit. c) ustawy z dnia 30 marca 1922 r. (Dz.U.22.27.218) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 kwietnia 1922 r.
6 Art. 16:

- zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia i zrównania stawek przy niektórych opłatach stemplowych (należytościach) (Dz.U.22.38.315) z dniem 26 maja 1922 r.

- zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie podwyższenia i zrównania stawek przy niektórych opłatach stemplowych (należytościach) (Dz.U.22.38.315) z dniem 1 maja 1924 r.