Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.50.304

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 maja 1921 r.
o podwyższeniu i ujednostajnieniu akcyzy od zapałek.

Wysokość i sposób uiszczenia akcyzy od zapałek.

Na mocy ustawy z dnia 10 maja 1921 r. (Dz. Ust. R. P. z r. 1921 № 41 poz. 248), zarządza Rada Ministrów zgodnie z powziętą w dniu 17 maja 1921 r. uchwałą co następuje;

§  1. 1 Zamiast stosowanych dotychczas w poszczególnych dzielnicach państwa różnolitych stóp opodatkowania zapałek - wprowadza się jednolitą opłatę akcyzy od zapałek na następujących zasadach:
a) zapałki wszelkich rodzajów podlegają akcyzie w wysokości jednej marki od pudełka, zawierającego nie więcej, niż sześćdziesiąt sztuk, od pudełka zaś z zawartością większą-w wysokości jednej marki od każdych sześćdziesięciu sztuk lub reszty ilości tej nie-dosięgającej;
b) od zapałek zaopatrzonych masą zapalną, na obu końcach, lub też w inny sposób umożliwiający więcej zapaleń, akcyzę wymierza się według ilości możliwych zapaleń.
§  2. Zapałki, sprowadzone z zagranicy, podlegają opłacie akcyzy narówni z zapałkami wyrobu krajowego, niezależnie od obowiązku uiszczenia należności celnych.
§  3. Zapałki wyrobu krajowego, przeznaczone do wywozu zagranicę, wolne są od opłaty akcyzy pod warunkiem zastosowania się do przepisanych formalności.
§  4. 2 Opłatę akcyzy od zapałek uskutecznia się przez naklejenie na pojedynczych pudełkach opasek podatkowych (banderoli), wykupywanych w kasach skarbowych.

Cena sprzedażna banderoli, oprócz należności akcyzowej, zawierać może również koszta przygotowania banderoli w wysokości ustalonej przez Ministra Skarbu; Minister Skarbu ma prawo, w razie uznania, zaniechać pobierania tych kosztów.

§  5. Banderolowanie zapałek, wyrobionych w kraju, odbywa się przed wypuszczaniem ich z fabryki, zapałek zaś sprowadzonych z zagranicy, po nadejściu ich do miejsca przeznaczenia, w lokalach składowych sprowadzającego. Banderolowanie to w obu wypadkach podlega nadzorowi organów Kontroli skarbowej.

Postanowienia karne.

§  6. Wszelkie grzywny, ustanowione dotychczas za naruszenie ustaw i rozporządzeń, obowiązujących co do opodatkowania zapałek w poszczególnych dzielnicach Państwa, wymierzać należy w wysokości dziesięciokrotnej.

Kary pozbawienia wolności oraz kompetencja władz wymierzających kary pozostają bez zmiany.

§  7. Osoby winne naruszenia tych przepisów niniejszego rozporządzenia, które nie są zawarte w ustawach i rozporządzeniach, obowiązujących co do opodatkowania zapałek w poszczególnych dzielnicach Państwa, podlegają karze grzywny do dziesięciu tysięcy marek, w razie zaś nieściągalności tej grzywny, karze aresztu do jednego miesiąca.

Przepisy szczegółowe dla b. zaboru austrjackiego.

§  8. Uchyla się moc obowiązującą § 17 ustęp 3 austrjackiego rozporządzenia cesarskiego z dnia 29 sierpnia 1916 r. (austr. Dz. Ust. № 278), wedle którego Minister Skarbu upoważniony jest ustanawiać w porozumieniu z Ministrem Handlu najwyższe ceny zapałek w handlu hurtowym i detalicznym.

Postanowienie to nie uchyla jednak możności ustanowienia tych cen na podstawie innych przepisów obowiązujących.

§  9. 3 W b. zaborze austrjackim pobierać się będzie nadal istniejący tam podatek od zapalniczek. Stopy tego podatku ustanowione w § 8 wymienionego w poprzednim artykule rozporządzenia cesarskiego, podwyższa się następująco:
1) zapalniczki kieszonkowe o wadze poszczególnej sztuki nie większej, niż dwadzieścia pięć gramów, podlegają akcyzie w wysokości dwudziestu pięciu marek;
2) większe zapalniczki kieszonkowe podlegają akcyzie w wysokości pięćdziesięciu marek;
3) zapalniczki stołowe i ścienne podlegają akcyzie w wysokości stu pięćdziesięciu marek od jednej sztuki.

Postanowienia przejściowe.

§  10. Banderoli, wykupionych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia po niższej cenie, niż ustanowiona w §§ 1 i 4 ustęp drugi będzie można po wejściu w życie tego rozporządzenia użyć do naklejania na pudełka pod warunkiem uprzedniego dopłacenia różnicy pomiędzy dotychczasową a podwyższoną stopą akcyzy.
§  11. Na obszarach Państwa, na których nie miał dotychczas zastosowania system banderolowania zapałek, zezwala się na obrót nieobanderolowanemi zapałkami, pochodzącemi z zapasów, pozostałych z czasów przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, jednakże tylko przez przeciąg jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Zapałki w tym terminie nierozsprzedane i wogóle niezużytkowane, ulegną nowemu opodatkowaniu wedle pełnych stóp, w § 1 określonych, za pomocą naklejenia banderoli.

Postanowienia końcowe.

§  12. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje na całym obszarze Państwa z wyjątkiem b. zaboru pruskiego.
§  13. Obowiązujące w poszczególnych dzielnicach ustawy i rozporządzenia o opodatkowaniu zapałek tracą z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia moc obowiązującą tylko o tyle, o ile poszczególne postanowienia tych ustaw i rozporządzeń sprzeczne są z postanowieniami niniejszego rozporządzenia.
§  14. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.
1 Z dniem 1 stycznia 1922 r. stopę opodatkowania zapałek, ustanawiają. dla b. zaboru rosyjskiego i austriackiego w wysokości jednej marki od pudełka, zawierającego nie więcej, jak 60 sztuk zapałek, podwyższa się na dwie marki, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 1921 r. o podwyższeniu akcyzy od zapałek (Dz.U.21.106.780).

Z dniem 18 listopada 1922 r. ustanowiony dla b. dzielnicy rosyjskiej i austrjackiej podatek od zapałek w wysokości 2 mk. podwyższa się na 6 (sześć) mk. od pudełka zawierającego nie więcej, jak 60 zapałek, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 3 listopada 1922 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od zapałek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.22.99.910).

Z dniem 7 kwietnia 1923 r. podatek od zapałek-podwyższa się na 80 mk. poi. od pudełka zawierającego nie więcej, jak 60 zapałek bez względu na rodzaj zapałek, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 24 listopada 1921 r. o podwyższeniu akcyzy od zapałek (Dz.U.21.100.718).

Z dniem 27 czerwca 1923 r. podatek od zapałek w wysokości 80 mk. podwyższa się na 120 mk. od pudełka zawierającego nie więcej, jak 60 zapałek, z tym że wyjątek stanowią książeczki z zapałkami, zawierające do 30 zapałek, które mogą być po 2 sztuki oklejone jedną opaską podatkową, zgodnie z § 1 24 listopada 1921 r. o podwyższeniu akcyzy od zapałek (Dz.U.21.100.718).

2 Z dniem 1 stycznia 1922 r. równocześnie z podwyższeniem akcyzy od zapałek podwyższa się od 1 stycznia 1922 r. także zwrot kosztów sporządzenia banderol z dotychczasowych dziesięciu marek za tysiąc sztuk na czterdzieści marek za tysiąc sztuk. Zatem łącznie z akcyzą wynosić będzie cena sprzedażna tych banderol, począwszy od 1 stycznia 1922 r. 2.040 mk. za tysiąc sztuk, z czego przypadnie na akcyzę 2,000 mk. a na zwrot kosztów sporządzenia banderol 40 mk, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 24 listopada 1921 r. w przedmiocie wykonania rozporządzeń Rady Ministrów o podwyższeniu akcyzy od zapałek (Dz.U.21.100.718).
3 Z dniem 1 stycznia 1922 r. stopę opodatkowania w b. zaborze austriackim zapalniczek podwyższa się: 1) co do zapalniczek kieszonkowych o wadze poszczególnej sztuki nie większej, niż 25 gramów - z dwudziestu pięciu marek na pięćdziesiąt marek od sztuki, 2) co do większych zapalniczek kieszonkowych - z pięćdziesięciu marek na sto marek od sztuki, 3) co do zapalniczek stołowych i ściennych - ze stu pięćdziesięciu marek na trzysta marek od sztuki, zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 1921 r. o podwyższeniu akcyzy od zapałek (Dz.U.21.106.780).