Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.106.769

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 grudnia 1921 r.

USTAWA
z dnia 14 grudnia 1921 r.
w przedmiocie podwyższenia gwarancji Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej za dopełnienie przez Polski Bank Krajowy zobowiązań, wypływających z wydania obligacji komunalnych, obligacji kolejowych i z tytułu wkładek oszczędności.

Art.  1.

Gwarancja Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej za dopełnienie zobowiązań z tytułu wydawania obligacji komunalnych przez Polski Bank: Krajowy zostaje podwyższona do kwoty 5.000.000.000 mk. p. imiennej wartości, z tytułu obligacji kolejowych do 2.000.000.000 mk. p. imiennej wartości i z tytułu wkładek oszczędności do 500.000.000 mk. p.

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Skarbu.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.