Podwyższenie dopłaty (agio) do cła na towary o charakterze zbytkownym i na pozostałe towary.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.57.366

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU ORAZ MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 23 czerwca 1921 r.
w przedmiocie podwyższenia dopłaty (agio) do cła na towary o charakterze zbytkownym i na pozostałe towary.

Na mocy art. 14 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. № 51 z 1920 r. poz. 314) zarządza się co następuje:
(uchylony).
Wysokość dopłaty (agio) do cła na towary, nieprzewidziane w § 1 niniejszego rozporządzenia, ustanowionej rozporządzeniem z dnia 11 stycznia 1921 r. (Dz. Ust. R. P. № 9 poz. 48) w wysokości 1.900% wynosić będzie, aż do nowego zarządzenia 14.900% (mnożnik stawek i celnych 150).

Postanowienie to nie dotyczy towarów objętych rozporządzeniem Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 marca 1921 r. w przedmiocie ulg celnych (Dz. U R. P. z 1921 r. № 33 poz. 200).

Obowiązujące dotychczas wysokości agia 14.900% na towary, przewidziane w § 1-ym, 1.900% na towary, przewidziane w § 2-im niniejszego rozporządzenia, można przejściowo stosować do towarów:
a)
nadanych do przewozu koleją lub statkiem najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia niniejszego rozporządzenia,
b)
zalegających w dniu ogłoszenia niniejszego rozporządzenia w składach celnych urzędowych kolejowych oraz nieurzędowych, publicznych i prywatnych:

Ulgi wskazane w punktach a) i b) tracą moc po upływie miesiąca od dnia wejścia niniejszego rozporządzenia w życie (§ 4).

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw R. P. uważając dzień następny po ogłoszeniu za pierwszy w tej rachubie.

Jednocześnie z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą postanowienia, dotyczące wysokości agia 14.900% określone w § 1-ym rozporządzenia z dnia 17 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 46 poz. 284) oraz rozporządzenia z dnia 11 stycznia 1921 r. w przedmiocie podwyższenia dopłaty (agio) do cła. (Dz. Ust. R. P. № 9 poz. 48).

1 § 1 zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1921 r. (Dz.U.21.75.518) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 września 1921 r.