Podwyższenie dopłaty (agio) do cła na towary o charakterze zbytkownym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.75.518

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU ORAZ MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 25 sierpnia 1921 r.
w przedmiocie podwyższenia dopłaty (agio) do cła na towary o charakterze zbytkownym.

Na mocy art. 14 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. Ust. R. P. № 51 poz. 314) zarządza się co następuje:
Wysokość dopłaty (agio) do cła na towary, wyszczególnione w § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 17 maja 1921 r. w przedmiocie podwyższenia agio od cła na towary o charakterze zbytkownym (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 46 poz. 284), wynosić będzie aż do nowego zarządzenia 29.900% czyli mnożnik stawek celnych 300.
Obowiązującą dotychczas wysokość agia 19.900% na towary, przewidziane w § 1 niniejszego rozporządzenia, można przejściowo stosować do towarów:
a)
nadanych do przewozu koleją lub statkiem najpóźniej w dniu, poprzedzającym dzień ogłoszenia niniejszego rozporządzenia,
b)
zalegających w dniu ogłoszenia niniejszego rozporządzenia w składach celnych urzędowych, kolejowych oraz nieurzędowych, publicznych i prywatnych.

Ulgi wskazane w punktach a) i b) tracą moc po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.

niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po ogłoszeniu go w Dzienniku Ustaw R. P., uważając dzień następny po ogłoszeniu za pierwszy w tej rachubie.

Jednocześnie z wejściem w życie niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą postanowienie § 1 rozporządzenia z dnia 23 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 57 poz. 366), dotyczące wysokości agia.