§ 4. - Podwyższenie dopłaty (agio) do cła na towary o charakterze zbytkownym i na pozostałe towary.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.57.366

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1921 r.
§  4.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw R. P. uważając dzień następny po ogłoszeniu za pierwszy w tej rachubie.

Jednocześnie z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą postanowienia, dotyczące wysokości agia 14.900% określone w § 1-ym rozporządzenia z dnia 17 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 46 poz. 284) oraz rozporządzenia z dnia 11 stycznia 1921 r. w przedmiocie podwyższenia dopłaty (agio) do cła. (Dz. Ust. R. P. № 9 poz. 48).