§ 3. - Podwyższenie dopłaty (agio) do cła na towary o charakterze zbytkownym i na pozostałe towary.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.57.366

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1921 r.
§  3.
Obowiązujące dotychczas wysokości agia 14.900% na towary, przewidziane w § 1-ym, 1.900% na towary, przewidziane w § 2-im niniejszego rozporządzenia, można przejściowo stosować do towarów:
a)
nadanych do przewozu koleją lub statkiem najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia niniejszego rozporządzenia,
b)
zalegających w dniu ogłoszenia niniejszego rozporządzenia w składach celnych urzędowych kolejowych oraz nieurzędowych, publicznych i prywatnych:

Ulgi wskazane w punktach a) i b) tracą moc po upływie miesiąca od dnia wejścia niniejszego rozporządzenia w życie (§ 4).