Podwyższenie dopłaty (agio) do cła. - Dz.U.1921.101.729 - OpenLEX

Podwyższenie dopłaty (agio) do cła.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.101.729

Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU ORAZ MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 30 listopada 1921 r.
o podwyższeniu dopłaty (agio) do cła.

Na mocy art. 14 rozporządzenia Ministrów: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. № 51 poz. 314) zarządza się co następuje:
Wysokość dopłaty (agio) do cła na towary, niewyszczególnione w § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 17 maja 1921 r. w przedmiocie podwyższenia agio od cła na towary o charakterze zbytkownym (Dz. U. R. P. № 46, poz. 284), wynosić będzie, aż do nowego zarządzenia 49.900% (mnożnik stawek celnych 500).

Postanowienie to nie dotyczy towarów, objętych rozporządzeniem Ministra Skarbu i Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 sierpnia 1921 r. w przedmiocie ulg celnych (Dz. U. R. P. № 70, poz. 471).

Obowiązującą dotychczas wysokość agia 39.900% (mnożnik 400) urzędy celne stosują przejściowo do towarów:
a)
co do których za pomocą listów przewozowych będzie można wykazać, że zostały nadane do przewozu bezpośrednio do obszaru celnego Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wejścia niniejszego rozporządzenia w życie,
b)
zalegających w dniu wejścia niniejszego rozporządzenia w życie w celnych składach urzędowych, kolejowych, oraz nieurzędowych.

Ulgi wskazane w punktach a) i b) tracą moc po upływie 30 dni od dnia wejścia niniejszego rozporządzenia w życie.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po ogłoszeniu, uważając dzień następny po ogłoszeniu za pierwszy w tej rachubie.

Jednocześnie z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą § 2 rozporządzenia Ministra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 września 1921 r. w przedmiocie podwyższenia dopłaty (agio) do cła. (Dz. U. R. P. № 85, poz. 617).