Podwyższenie dodatku drożyźnianego do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.66.421

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 czerwca 1921 r.
o podwyższeniu dodatku drożyźnianego do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.

Na podstawie art. 5 (ustęp ostatni) ustaw z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych, pracowników kolei państwowych oraz wyższych i niższych funkcjonarjuszów policji państwowej (Dz. Ust. R. P. Nr. 65, poz. 429, 430 i 431) oraz art. 10 (ustąp przedostatni i ostatni) ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu sędziów i prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Ust. R. P. Nr . 65, poz. 435) Rada Ministrów zarządza co następuje:
Począwszy od dnia 1 czerwca 1921 r., mnożnik dodatku drożyźnianego dla wszystkich funkcjonarjuszów państwowych podwyższa się:
w miejscowościachIklasyz525na580
"II""472,50"525
"III""420"470
"IV""367,50"400
"V""315"330
Wyniki, otrzymane z pomnożenia procentów płacy zasadniczej czyli mnożnych, ustalonych w odnośnych ustawach o uposażeniu, przez mnożniki, ustalone w § 1 rozporządzenia niniejszego, a wykazujące dodatki drożyźniane w markach polskich, przedstawione są w załączonej tabeli.
Moc obowiązującą rozporządzenia Rady Ministrów, ogłoszonego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 1921 r. Nr . 29, poz. 165 uchyla się.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1920 r. w przedmiocie obliczania dodatków droźyźnianych do uposażenia osób wojskowych (Dz. U. R. P. Nr. 110, poz. 730) pozostaje w mocy.

ZAŁĄCZNIK 

TABELA

dodatków drożyźnianych dla klas miejscowości od I do V z uwzględnieniem grup rodzinnych.

A.

URZĘDNICY I NIŻSI FUNKCJONARJUSZE PAŃSTWOWI.

Profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni szkół akademickich otrzymują dodatek droźyźniany taki, jak urzędnicy IV, względnie V stopnia służbowego. Nauczyciele i dyrektorowie szkół średnich, nauczyciele przedmiotów ogólno kształcących w średnich szkołach zawodowych i dyrektorowie wszystkich szkół zawodowych, inspektorowie szkolni i ich zastępcy, w końcu, pomocnicy naukowi w szkołach akademickich, otrzymują dodatek taki, jak urzędnicy VI, VII względnie VIII stopnia, nauczyciele szkół powszechnych i nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i pomocniczych w niższych szkołach zawodowych - taki, jak urzędnicy VII, VIII, IX, X, względnie XI stopnia służbowego.

Instruktorowie w szkołach zawodowych pobierają dodatek droźyźniany taki, jak urzędnicy VIII, względnie IX stopnia służbowego.

Dodatek drożyźniany wynosi dla samotnych miesięcznie w markach polskich:

1. Urzędnicy:

Stopień służbowyKlasa miejscowości
IIIIIIIVV
I29.00026.25023.50020.00016.500
II26.10023.62521.15018.00014.850
III22.04019.95017.86015.20012.540
IV18.56016.80015.04012.80010.560
V16.58815.01513.44211,4409.438
VI14.61613.23011.84410.0808.316
VII12.06410.9209.7768.3206.864
VIII10.5569.5558.5547.2806.006
IX9.1358.2697.4036.3005.198
X7.4246.7206.0165.1204.224
XI5.9165.3554.7944.0803.336
XII5.2204.7254.2303.6002.970

Uwaga: Dla urzędników dawnej kategorji V-b wynosi dodatek, drożyźniany w klasach miejscowości: I - 15.675, II - 14.189, III - 12.702, IV - 10.810, V - 8.919 marek polskich.

2. Funkcjonarjusze niżsi:

Stopień

płacy

Klasa miejscowości
IIIIIIIVV
14.0603.6753.2902.8002.310
24.6404.2003.760'3.2002.640
34.9594.4894.0193.4202.822
45.5104.9884.4653.8003.135
55.7425.19846533.9603.267
65.9165.3554.7944.0803.366
76.4095 8025.1944.4203.647
86.4965.8805.2644.4803.696
97.4246.7206.0165.1204.224

3. Zależnie od stosunków rodzinnych i miejscowości, w której urzędnik stale pełni służbę, dodatek ten podwyższa się we wszystkich stopniach służbowych i we wszystkich* stopniach płacy miesięcznej, jednakowo o marek polskich:

Grupa rodzinnaKlasa miejscowości
IIIIIIIVV
Mała rodzina2.3202.1001.8801.6001.320
Średnia rodzina4.0603.6753.2902.8002.310
Duża rodzina5.8005.2504.7004.0003.300

B.

SĘDZIOWIE. PROKURATOROWI I APLIKANCI SĘDZIOWSCY.

Dodatek drożyźniany wynosi:

1. Sędziowie i prokuratorowie:

Grupa rodzinnaKlasa miejscowości
IIIIIIIVV
Samotni13.34012.07510.8109.2007.590
Mała rodzina15.66014.17512.69010.8008.910
Średnia rodzina17.40015.75014.10012.0009.900
Duża rodzina19.14017.32515.51013.20010.890

2. Aplikanci egzaminowani i asesorowie w b. dzielnicy pruskiej:

Grupa rodzinnaKlasa miejscowości
IIIIIIIVV
Samotni10.4409.4508.4607.2005.940
Mała rodzina12.76011.55010.3408.8007.260
Średnia rodzina14.50013.12511.75010.0008.250
Duża rodzina16.24014.70013.16011.2009.240

3. Aplikanci nieegzaminowani z uposażeniem 1000 m k. polskich miesięcznie:

Grupa rodzinnaKlasa miejscowości
IIIIIIIVV
Samotni8.1207.3506.5305.6004.620
Mała rodzina10.4409.4508.4607.2005.940
Średnia rodzina12.18011.0259.8708.4006.930
Duża rodzina13.92012.60011.2809.6007.920

4. Aplikanci nieegzaminowani z uposażeniem 600 [m k. polskich miesięcznie:

Grupa rodzinnaKlasa miejscowości
IIIIIIIVV
Samotni5.8005.2504.7004.0003.300
Mała rodzina8.1207.3506.5805.6004.620
Średnia rodzina9.8608.9257.9906.8005.610
Duża rodzina11.60010.5009.4008.0006.600

C.

PRACOWNICY KOLEJOWI.

Dodatek drożyźniany dla samotnych wynosi miesięcznie w markach polskich:
Stopień

płacy

Klasa miejscowości
III111IVV
118.56016.80015.04012.80010.560
216.58815.01513.44211.4409.438
314.61613.23011.84410.0808.116
412.99211.76010.5288.9607.392
511.31010.2389.1657.8006.435
610.2089.2408.2727.0405.808
79.3678.4797.5916.4605.330
88 3527.5606.7685.7604.752
98.1207.3506.5805.6004.620
107.5406.8256.1105.2004.290
116.9606.3005.6404.8003.960
126.3805.7755.1704.4003.630
135.8005.2504.7004.0003.300
145.2204.7254.2303.6002.970
154.6404.2003.7603.2002.640

Dodatek ten podwyższa się w poszczególnych grupach rodzinnych (mała, średnia, duża rodzina) o stawki wymienione w pozycji A. p. 3 tabeli dla urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych.

D.

FUNKCJONARIUSZE POLICJI PAŃSTWOWEJ.

Dodatek drożyźniany wynosi dla samotnych miesięcznie w markach polskich:
Policyjny stopień służbowyKlasa miejscowości
IIIIIIIVV
Funkcjonariusze wyżsiI18.56016.80015.04012.80010.560
II18.50216.74814.99312.70010.527
III16.58815.01513.44211.4409.438
IV16.00814.49012.97211.0409.108
V14.6163.23011.84410.0808.116
VI12.99211.76010.5288.9607.392
VII12.18011.0259.8708.4006.930
VIII12.06410.9209.7768.3206.864
Funkcjonariusze niżsi110.4699.4778.4847.2205.957
29.3678.4797.5916.4605.330
38.7007.875;7.0506.0004.950
48.1207.3506.5805.6004.620

Dodatek ten podwyższa się w poszczególnych grupach rodzinnych (mała, średnia, duża rodzina) o stawki wymienione w poz. A punkt 3 tabeli dla urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych.

E.

OSOBY WOJSKOWE.

Dodatek drożyźniany do płacy podstawowej wynosi miesięcznie w markach polskich:

.........................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

.........................