Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.29.165

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 lutego 1921 r.
o podwyższeniu dodatku drożyźnianego do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.

Na podstawie art. 5 (ustęp ostatni) ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. Rz. P. z 1920 r. № 65, poz. 429, 430, 431) i art. 10 (ustąp przedostatni i ostatni) ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. Rz. P. № 65, poz. 436 z 1920 r.) - Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Począwszy od dnia 1 marca 1921 r., mnożnik dodatku drożyźnianego dla wszystkich funkcjonarjuszów państwowych podwyższa się:
wmiejscowościachIklasyz400na525
""II""360"472.50
""III""320"420
""IV""280"367.50
""V""240"315
§  2. Wyniki otrzymane z pomnożenia procentów płacy zasadniczej czyli mnożnych, ustalonych w odnośnych ustawach o uposażeniu przez mnożniki ustalone w § 1 rozporządzenia niniejszego, a wykazujące dodatki drożyźniane w markach polskich - przedstawione są w załączonej tabeli (vide załącznik).
§  3. Moc obowiązującą rozporządzenia Rady Ministrów, ogłoszonego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 1921 r. № 8, poz. 39 uchylę się.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1920 r. w przedmiocie obliczania dodatków drożyźnianych do uposażenia osób wojskowych (Dz. U. Rz. P. № 110, poz. 730) pozostaje w mocy.

ZAŁĄCZNIK 

TABELA

dodatków drożyźnianych dla klas miejscowości od I do V z uwzględnieniem grup rodzinnych.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................