Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.8.39

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 stycznia 1921 r.
o podwyższeniu dodatku drożyźnianego do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.

Na podstawie art. 5 (ustęp ostatni) ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 65 poz. 429, 430, 431) i art. 10 (ustęp przedostatni i ostatni) ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 65 poz. 436) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Począwszy od dnia 1-go stycznia 1921 r. mnożnik dodatku drożyźnianego dla wszystkich funkcjonarjuszów państwowych podwyższa się:
wmiejscowościachI-ejklasyz300na400,
""II-ej""270"360,
""III-ej""240"320,
""IV-ej""210"280,
""V-ej""180"240,
§  2. Wysokość dodatków drożyźnianych przy zastosowaniu mnożnika ustalonego w § 1 równa się podwójnej wysokości kwot, wskazanych w tabelach, zawartych w załączniku do art. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14-go października 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 99 poz. 659) z tą zmianą, że dla urzędników dawnej kategorji V b dodatek ten wynosi w klasach:
wmiejscowościI-ej-10810,
""II-ej-9729,
""III-ej-8648,
""IV-ej-7567,
""V-ej-6486.
§  3. Moc obowiązującą rozporządzenia Rady Ministrów ogłoszonego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23-go grudnia 1920 r. № 117 r. poz. 770 uchyla się.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18-go listopada 1920 r. w przedmiocie obliczania dodatków drożyźnianych do uposażenia osób wojskowych (D: Ust. R. P. z 1920 r. № 110 poz. 730) pozostaje w mocy.