Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.105.818

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 października 1923 r.
w sprawię podwyższenia djet dziennych.

Na zasadzie postanowień o normowaniu poborów niestałych i ubocznych, zawartych v ustawach z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 65, poz. 429- 431 i 433-436) i w ustawie z dnia 31 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 28 poz. 225) zarządza się co następuje:
§  1. Normalne djety dzienne, określona w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 85, poz. 653), ustala się jak następuje:
Dla urzędników:
Ist.sł.na18.549mk.
II"""14.985"
III"""14.985"
IV"""14.985"
V"""13.284"
VI"""11.340"
VII"""9.234"
VIII"""7.452"
IX"""7.452"
X"""6.480"
XI"""6.480"
XII"""6.480".
Dla sędziów i prokuratorów:
a)pobierającychuposażeniegrupyIna11.340mk.
b)"""II"13.284"
c)"""III i IV"14.985"
Dla profesorów państwowych szkół akademickich,
Dla profesorów zwyczajnych na14.985mk.
Dla"nadzwyczajnych na13.284
Dla zastępców profesorów na11.340"
Dla adiunktów, kustoszów, prosektorów, konstruktorów i obserwatorów na9.234"
Dla asystentów starszych na7.452"
Dla asystentów młodszych (demonstratorów, elewów) na6.415"
Dla wyższych funkcjonarjuszów Policji Państwowej:
Ist.sł.na14.985mk.
II"""13.284"
III"""13.284"
IV"""11.340"
V"""11.340"
VI"""9.234"
VII"""7.452"
VIII"""7.452"
Aplikanci sądowi i egzaminowani, zastępcy sędziów śledczych i asesorowie sądowi z b. dzielnicy pruskiej otrzymują9.234mk.
Inni aplikanci sądowi7.452"
Pracownicy kolejowi otrzymują:
1st.pł.14.985mk.
2""13.284"
3""11.340"
4""9.234"
5""7.452"
6""7.452"
7""6.480"
8""6.480"
9""6.480"
10""4.860"
11""4.860"
12""4.860"
13""4.860"
14""3.888"
15""3.888"
Funkcjonarjusze niżsi od 1 st. pł. do 4 stopnia płacy3.888mk.
Funkcjonarjusze niżsi od 5 st. pł. do 9 st. pł. tudzież pomocnicy kancelaryjni w b. zaborze austrjackim4.860"
Posterunkowi i starsi posterunkowi Policji Państwowej5.994"
Przodownicy i starsi przodownicy Policji Państwowej6.480"
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 października 1923 r.