Podwyższenie ceny świadectw przemysłowych i kart rejestracyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.33.340

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 kwietnia 1924 roku
o podwyższenia ceny świadectw przemysłowych i kart rejestracyjnych.

Na mocy art. 1 ustęp 1 lit e) i art. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 1924 r. o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej (Dz. U. R. P. z roku 1924, № 4, poz. 28) oraz na podstawia uchwały Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1924 r. zarządza się co następuje:
Poczynając od roku podatkowego 1924 r., podwyższa się ceny świadectw przemysłowych, oznaczone w części III załącznika do art. 23 ustawy z dnia 14 maja 1923 r. (Dz. U. R. P. № 58, poz. 412) i zgodnie z art. 5, 6 i 11 ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 127, poz. 1044) przeliczone na franki złote, do wysokości kwot, podanych w tabeli № 1, załączonej do niniejszego rozporządzenia.

Ceną kart rejestracyjnych, podaną w art. 23, część ostatnia, powołanej wyżej ustawy z dnia 14 maja 1923 r., a przeliczoną na franki złote, podwyższa się z dwóch franków złotych do dziesięciu franków złotych.

Do już uiszczonych na rok podatkowy 1924 r. kwot za świadectwa przemysłowe i karty rejestracyjne należy dopłacić zwyżki w kwotach, podanych w tabeli № 2, załączonej do niniejszego rozporządzenia. Dopłata winna być uskuteczniona w terminie od dnia 15 maja do dnia 30 czerwca 1924 r.
Podwyższone ceny świadectw przemysłowych podane w tabeli № 1, załączonej do § 1, niniejszego rozporządzenia, jako też podwyższona cena kart rejestracyjnych, tudzież kwoty zwyżek, o których mowa w § 2-gim niniejszego rozporządzenia nie służą za podstawę do obliczenia podatków, przewidzianych w art. 119 i 120 ustawy z dnia 14 maja 1923 r. (Dz. U. R. P. № 58, poz. 412) i w art. 8 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 94, poz. 747).
 (uchylony).
 Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 

do § 1

TABELA № 1.

Podwyższenie ceny świadectw przemysłowych.

A. Dla przedsiębiorstw handlowych.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

do § 2

TABELA № 2

zawierająca kwoty dopłat do cen świadectw przemysłowych i kart rejestracyjnych na rok podatkowy 1924.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Sprostowania:

b)
W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 1924 r. o podwyższeniu ceny świadectw przemysłowych i kart rejestracyjnych (Dz. U. R. P. № 33, poz. 340), należy w nagłówku tabeli № 1 (załącznik do § 1) słowo: "Podwyższenie" zastąpić słowem: "Podwyższone"; oraz w tejże tabeli w dziale D (dla zajęć przemysłowych) i w tabeli № 2 w tym samym dziale D przy kategorji III słowo: "operacją" należy zastąpić słowem .operacje".
1 § 4 uchylony przez art. 10 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o pobieraniu od zaległości w podatkach bezpośrednich oraz w należytościach stemplowych kar za zwłokę, odsetek za odroczenie, tudzież kosztów egzekucyjnych (Dz.U.24.73.721) z dniem 1 sierpnia 1924 r.