Podwyższenie akcyzy od wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.63.468

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 czerwca 1923 r.
w przedmiocie podwyższenia akcyzy od wina musującego n§ obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia, względnie produkcji, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 41 poz. 248) oraz ustawy z dnia 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 30 poz. 183) zarządza się co następuje:
Ustanowione w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 1923 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 34 poz. 222) stopy podatkowe podnosi się dla wina musującego winogronowego z 20.000 na 40.000 mk., a dla wina musującego owocowego z 5.000 na 20.000 mk.
§  2.
Wino musujące, które z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia znajduje się poza fabryką wina musującego lub magazynem celnym lub wolnym składem wina podlega dodatkowemu opodatkowaniu w wysokości różnicy między dotychczasową a oznaczoną w § 1 stopą podatkową.

Od dodatkowego opodatkowania wolne jest wino musujące, znajdujące się w posiadaniu gospodarstw domowych, które wina nie sprzedają, ani nie szynkują, jeśli łączny zapas wina musującego nie przekracza dziesięciu całych flaszek.

§  3.
Kto w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia posiada zapas wina musującego podlegający dodatkowemu opodatkowaniu, jest obowiązany w przeciągu najbliższych trzech dni zgłosić organowi skarbowemu wyznaczonemu w drodze rozporządzenia wykonawczego ilość i wielkość flaszek. jako też gatunek wina musującego, dozwolić zbadania zapasów, następnie uiścić dodatkowy podatek.

Bliższe postanowienia co do tego zgłoszenia, dalej co do zbadania zapasów, użycia znaczków podatkowych, jako też terminu uiszczeniu dodatkowego podatku wydane będą w drodze rozporządzenia wykonawczego.

§  4.
Zaniechanie lub zaniedbanie przepisanego zgłoszenia dla dodatkowego opodatkowania wina musującego lub zgłoszenia ilości tegoż zmniejszonej więcej niż 5% ilości stwierdzonej urzędownie podpadają pod przepisy karne §§ 15 - 19 ustawy niemieckiej o opodatkowaniu wina musującego z dnia 26 lipca 1918 r. (Dz. U. Rzeszy Niem. strona 1064) stanowiącej załącznik rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1921 r. w przedmiocie ujednostajnienia opodatkowania wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. № 95 poz. 700).
§  5.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.
§  6.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie. z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.